ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 12.30 -16.30 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้

ความก้าวหน้าการเจรจาความตกลงโลกร้อน...เส้นทางสู่แคนคูน

วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 12.30 -16.30 น.

ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้

จัดโดย : ชุดโครงการ MEAs Think Tank และชุดโครงการ T-GLOB  

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


เวที "Global Warming Forum" (GWF) เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยด้านโลกร้อน 2 ชุดโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนจากสกว. เพื่อเป็นเวทีกลางให้ทุกภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานราชการ นักวิชาการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา เอกชน และประชาชนในการร่วมติดตามวิ เคราะห์ความเคลื่อนไหวการเจรจาเรื่องโลกร้อน และเป็นเวทีสําหรับการนำเสนอความรู้ จากผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนในมิติต่างๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวการรับมือผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน ทั้งที่เป็นผลกระทบทางกายภาพ และผลกระทบจาก มาตรการต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาโลกร้อนในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของเวทีเจรจา AWG-LCA11 และ AWG-KP13 ที่กรุงบอนน์ เยอรมัน ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเตรียมเนื้อหาและความพร้อมก่อนเข้าสู่เวทีเจรจา COP16 ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก

Global Warming Forum
ความก้าวหน้าการเจรจาความตกลงโลกร้อน...เส้นทางสู่แคนคูน
วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 12.30 -16.30 น.
ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้
จัดโดย : ชุดโครงการ MEAs Think Tank และชุดโครงการ T-GLOB
ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กำหนดการ
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม
13.00 – 13.10 น. กล่าวแนะนำวัตถุประสงค์การประชุมและแนะนำกิจกรรม Global Warming Forum
คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.
13.10 – 13.20 น. แนะนำหนังสือ "นโยบายและจุดยืนเรื่องโลกร้อนของสหรัฐอเมริกา"
คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ประสานงานชุดโครงการ MEAs Watch
13.20 – 14.00 น. การเจรจาเรื่องโลกร้อนที่กรุงบอนน์.... มุมมองและข้อวิเคราะห์
ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ก.การต่างประเทศ
14.00 – 14.30 น. การจัดสรรพันธกรณีการลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหลังปี 2010
ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.30 – 15.30 น. ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวของการเจรจาความตกลง Post 2010 Regime
เลขาสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม *
คุณเมธา พร้อมเทพ กระทรวงการต่างประเทศ *
ดร. จีราภา อินธิแสง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ *
* อยู่ระหว่างการติดต่อ
15.30 – 16.30 น. อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
*****************************************************************************
แบบตอบรับการเข้าร่วม
ปีที่ 2 #2 Global Warming Forum
ความก้าวหน้าการเจรจาความตกลงโลกร้อน...เส้นทางสู่แคนคูน
วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 12.30 -16.30 น.
ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้
จัดโดย : ชุดโครงการ MEAs Think Tank และชุดโครงการ T-GLOB
ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
*******************************************************************************
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………………….
ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………….…..
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่……………………………………………………………………………………….………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………หมายเลขโทรสาร………………………….…..…………
E-mail……………………………………………………………………………………………….……………..
􀂅 ยินดีเข้าร่วมประชุม
􀂅 สามารถเข้าประชุมได้ พร้อม ผู้ติดตาม ..............ท่าน
􀂅 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมอบหมายผู้แทน ดังนี้
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………………….
ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………….…..
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่……………………………………………………………………………………….………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………หมายเลขโทรสาร………………………….…..…………
E-mail……………………………………………………………………………………………….……………..
กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 มายัง:
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) www.gsei.or.th
ผู้ประสานงานชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (สกว.)
www.measwatch.org
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-282-8896,02-282-3125 โทรสาร.02-282-8897
ผู้ช่วย: คุณรัตนาภรณ์ (ไก่) , คุณเพชรไพลิน (อุ้ม)

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก