ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 8.00+12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ (หอประชุม) ชั้น 1มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ร่วมกับหลักสูตรการบัญชี
ขอเชิญผู้ทำบัญชีและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “รอบรู้ภาษี 25 ปี วิทยาการจัดการ สวนดุสิต”
สำหรับผู้ทำบัญชีสามารถนับชั่วโมงการทำบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กำหนดการ
เวลา รายละเอียด
8.00 -8.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
8.30 -10.30 น. * ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
* เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา65 ทวิ และมาตรา65 ตรี
* เงื่อนไขรายจ่ายต้องห้ามและวิธีปรับปรุง
*update ข้อหารือและคำวินิจฉัยที่น่าสนใจและกฎหมายใหม่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. * ภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
* เงื่อนไขภาษีซื้อต้องห้ามและวิธีปรับปรุง
*update ข้อหารือและคำวินิจฉัยที่น่าสนใจและกฎหมายใหม่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
วิทยากร
อาจารย์ รุ่งนภา สันติธรรมา และ อาจารย์สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย ์
วันเวลาและสถานที่
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 8.00+12.00 น.
ณ อาคารรักตะกนิษฐ (หอประชุม) ชั้น 1มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สนใจกรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครมาทางโทรสารได้ที่ 02-2445780 หรือสำรองที่นั่ง ติดต่อ (คุณทัศนาวรรณ ชมภู่)
หลักสูตรบัญชี 02-244-5780
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนาได้ที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~dusitaccount
ฟรี!
นับชั่วโมง CPD ได้
ใบสมัครอบรม
หลักสูตร “รอบรู้ภาษี 25 ปี วิทยาการจัดการ สวนดุสิต”
เลขที่ 2553/.................
ชื่อผู้เข้าอบรม....................................................นามสกุล...................................................................
เลขที่ผู้ทำบัญชี (เลขจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)...............................................................................
ที่อยู่: บ้านเลขที่................................. หมู่ที่....................อาคาร.......................................................
ซอย..........................................................ถนน.................................................................................
แขวง/ตำบล..........................................................เขต/อำเภอ............................................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์..........................
โทรสาร.............................................. E-Mail.................................................
ต้องการรับอาหารว่าง ท่านละ 50 บาท ไม่ต้องการอาหารว่าง
กรุณา FAX ใบสมัครมาที่ 02-244-5780
หมายเหตุ
กรุณากรอกข้อความด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อความถูกต้องในการออกหนังสือ
รับรอง และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์ http://dusithost.dusit.ac.th/~dusitaccount
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่หลักสูตรการบัญชี (คุณทัศนาวรรณ ชมภ)ู่ 02-244-5780
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก