ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการเยาวชนชายขอบ "เปลี่ยนพื้นที่ตะโกน"

โครงการเยาวชนชายขอบ "เปลี่ยนพื้นที่ตะโกน"

Activity Date: 
Wed, 2010-10-20 09:00

สถานที่: ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง ชั้น ๔ สภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการฯ

 

9.00 – 9.20 น. ละครข้างสุเหร่า "การเมืองดี...ชีวิตดี"

9.20 – 9.45 น. ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ รองประธานสภาพัฒนาการเมือง กล่าวต้อนรับและแนะนำสภาพัฒนาการเมือง

9.45 – 10.00 น. นำเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัย "เยาวชนชายขอบหญิงชายกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย"

10.00 – 11.30 น. เวทีเยาวชนเพื่อนำเสนอประเด็นสาธารณะที่สำคัญและห่วงใยของเยาวชนจากพื้นที่ชายขอบ

11.30 – 12.30 น. "เยาวชนชายขอบร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่เมือง": รับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาของพื้นที่กับผู้แทนองค์กรที่เกี่ยว ข้อง

------------------------------------------------------------------------

สถานที่: อาคารรัฐสภา

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. เยาวชนชายขอบร่วมแลกเปลี่ยนกับนักการเมืองในรัฐสภา: เวทีเยาวชนเพื่อนำเสนอข้อห่วงใย/ประเด็นคำถาม และแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาของพื้นที่กับผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง
อาคารรัฐสภา ๒ ห้อง ๓๐๓ เยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนใต้ พบกับ สส. สว. ที่มาจาก สามจังหวัดชายแดนใต้

อาคารรัฐสภา ๒ ห้อง ๓๐๔ เยาวชนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบกับ นักการเมืองที่เกี่ยวข้องในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาคารรัฐสภา ๒ ห้อง ๓๐๕ เยาวชนพบกับนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชน

14.30 – 14.45 น. ยื่นหนังสือให้กับผู้แทนรัฐบาล
14.45 – 15.00 น. เยาวชนชายขอบ: แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
----------------------------------------------------------------------

สถานที่: วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
15.30 – 16.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
16.00 – 18.00 น. กิจกรรม "World Café" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนเมือง
18.30 – 21.30 น. อาหารเย็น และ กิจกรรม/การแสดงศิลปวัฒนธรรม

 

 

*เครือข่ายเยาวชนชายขอบเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 17 องค์กร

ภาคเหนือ
1. กลุ่มตะกอนยม "โครงการศึกษาวิถีชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"
2. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา "โครงการเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสถานะและสิทธิมนุษยชนจังหวัดเชียงราย"
3. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง "โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในการจัดการที่ดินในเขต ป่าโดยรูปแบบโฉนด"
4. สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย "พัฒนาศักยภาพเยาวชนชนเผ่าเพื่อให้เข้าถึงกลไกและการบริการขององค์การบริหาร ส่วนตำบล"

ภาคอีสาน
1. กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน) (1) "โครงการพัฒนาทักษะแกนนำเยาวชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย" (2) "โครงการโรงเรียนการเมือง ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน" (3) โครงการค่ายสิทธิมนุษยชนเพื่อคนรุ่นใหม่"
2. เครือข่ายที่ดินสมัชชาคนจน "โครงการเสริมสร้างขบวนการเรียนรู้การทำงานทางสังคมของเยาวชนหญิงชายในอีสาน"
3. Friend of Activist Network "โครงการสื่อสร้างสรรค์สะท้อนปัญหาเขื่อนโปร่งขุนเพชร"

อันดามัน
1. เครือข่ายเยาวชนอ่าวพังงา "โครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์และส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น"
2. องค์กรความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (1) "โครงการพัฒนาความร่วมมือภาคีสนับสนุนเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเยาวชน อันดามัน" (2) "โครงการสร้างศักยภาพกลุ่มเยาวชนอันดามันและเครือข่ายเพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตย"
3. เยาวชนกลุ่มเทียนไข "โครงการเยาวชนส่องสว่างสู่ชุมชน"
4. มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา "การเมืองดี...ชีวิตดี โดยกลุ่มสื่อสาธารณะตัวน้อย"

สามจังหวัดชายแดนใต้
1. กลุ่มเยาวชนวิจัยเพื่อประชาธิปไตย "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย"
2. กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ "โครงการสื่อวิทยุชุมชนสร้างสรรค์ประชาธิปไตยชุมชน"
3. เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ ศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ "โครงการเยาวชนจิตสาธารณะสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน"
4. เครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ (1) " โครงการครูอาสาพัฒนาตาดีกา จังหวัดชายแดนภาคใต้" (2) "โครงการสื่อ InSouth สื่อทางเลือกชายแดนใต้"
5. มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ "โครงการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้ประชาธิปไตยทางการเมือง"
6. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ "โครงการสานสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก