ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30 -12.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เด้น

การ นำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย : การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ และระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร ชีวภาพ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

by : MEAs (MEAs)
Mail to chasa_m@yahoo.com
IP : (118.172.190.92) - เมื่อ : 14/11/2009 05:36 PM

กำหนดการสัมมนา

การนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย : การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ และระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร ชีวภาพ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30 -12.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เด้น

จัดโดย: ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมฯ (MEAs Watch) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

*********************************

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา

โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.

กล่าวแนะนำชุดโครงการฯ

โดย คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ประสานงาน MEAs Watch สกว. (ผอ.สถาบันธรรมรัฐฯ)

09.10 – 09.40 น. นำเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่อง“การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐ และ อียู-อาเซียน ” (Budapest Treaty of CBD and Thailand-US and EU- ASEAN FTA)

โดย
- คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ หัวหน้าโครงการฯ (ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี)

- รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล นักวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)

09.40 – 10.10 น. นำเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่อง“การวิเคราะห์ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผล ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” (Access and Benefit Sharing under CBD)

โดย

- ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล หัวหน้าโครงการฯ (คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย)

- อาจารพิมพ์พชา ปิยะเกศิน นักวิจัย (คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย)

- อาจารย์ทิพย์สุรางค์ วาทิตต์พันธุ์ นักวิจัย (คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย)


10.10 – 11.10 น. อภิปรายให้ความคิดเห็นต่อรายงานการศึกษาวิจัย

โดย
- ดร.ธนิต ชังถาวร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
- รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

11.10 – 12.20 น. ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อรายงานผลการศึกษาวิจัย

12.20-12.30 น. สรุปและปิดการสัมมนา
โดย คุณสุปราณี จงดีไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน


*****************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :http://www.measwatch.org
ประสานงานMEAs Watch :โทร.๐๒-๒๘๒-๘๘๙๖ และ ๐๘๔-๖๗๔-๒๕๙๗ โทรสาร.๐๒-๒๘๒-๘๘๙๗--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก