ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2552 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายเอียดกิจกรรมโครงการ

Open House คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างวันที่

2-3 ธันวาคม 2552

ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร บางเขน

เวลา กิจกรรม

8.30 – 12.00

. - ลงทะเบียน และรับเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา

และข้อมูลอื่นๆ ในการเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร พร้อมรับของที่ระลึกจากคณะ

คณะเกษตร

-

เชิญชมนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียน การสอน และงานวิจัยในแต่ละหลักสูตร

และภาควิชา พร้อมพบกับนิสิตปัจจุบันที่จะให้ข้อมูลในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน

-

เชิญชมการแสดงเรื่อง เกาะติดชีวิต............นิสิตคณะเกษตรโดยสโมสรนิสิต

เกษตรและการสาธิตการทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง และเกษตรในอนาคตที่

บริเวณเวทีกลาง

11.00 – 11.20

. - เชิญชมการเดิน “Fashion Show” รอบที่ 1 ของนิสิตสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

11.00 – 12.00

. - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับอาจารย์แนะแนวโดยอาจารย์คณะเกษตร ซึ่งจะ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ทุนการศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ในการเข้าศึกษาต่อ

ในคณะเกษตร พร้อมรับของที่ระลึก เป็น

Handy drive ขนาด 2 GB

12.00 – 13.00

. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30

. - ลงทะเบียน และรับเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา

และข้อมูลอื่นๆ ในการเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร พร้อมรับของที่ระลึกจากคณะ

คณะเกษตร

-

เชิญชมนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียน การสอน และงานวิจัยในแต่ละหลักสูตร

และภาควิชา พร้อมพบกับนิสิตปัจจุบันที่จะให้ข้อมูลในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน

-

เชิญชมการแสดงเรื่อง เกาะติดชีวิต............นิสิตคณะเกษตรโดยสโมสรนิสิต

เกษตรและการสาธิตการทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง และเกษตรในอนาคต

ที่บริเวณเวทีกลาง

13.00 – 13.20

. - เชิญชมการเดิน “Fashion Show” รอบที่ 2 ของนิสิตสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

13.00 – 14.00

. - การประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับอาจารย์แนะแนวโดยอาจารย์คณะเกษตร ซึ่งจะ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ทุนการศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ในการเข้าศึกษาต่อ

ในคณะเกษตร พร้อมรับของที่ระลึก เป็น

Handy drive ขนาด 2 GB

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

“Open House คณะเกษตร

ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่

2-3 ธันวาคม 2552

ชื่อ

-นามสกุล..........................................................................................................................................................

โรงเรียน

.....................................................................................ตำแหน่ง.................................................................

ที่อยู่

....................................ตำบล..................................................อำเภอ..............................................................

จังหวัด

............................................. โทรศัพท์................................................โทรสาร...........................................

ประสงค์เข้าร่วม

กิจกรรมการจัดนิทรรศการของหลักสูตรและภาควิชาต่างๆ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับอาจารย์แนะแนว

วันที่

2 ธันวาคม 2552 เวลา 11.00 -12.00 .

เวลา

13.00 -14.00 .

วันที่

3 ธันวาคม 2552 เวลา 11.00 -12.00 .

เวลา

13.00 -14.00 .

กิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของแต่ละภาควิชา

เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม

เพียงท่านเดียว

มาพร้อมนักเรียนจำนวน

………………...คน

..............................................................................

( )

ตำแหน่ง

...............................................................

โปรดส่งถึงฝ่ายบริการการศึกษา ชั้น

2 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กทม

.10900 โทร 0-2579-0588, 0-2579-6130 แฟกซ์ 0-2579-6152, 0-2579-9550 ภายในวันที่ 27

พฤศจิกายน

2552

เกษตรเพื่ออนาคตของประเทศไทย


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก