ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00-17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย ประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00-17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกำหนดการ ดังนี้

09.00–09.30 น.           ลงทะเบียน
09.30–09.45 น.           กล่าวเปิดงาน
                                        โดย คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ 
                                        ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09.45–10.45 น.           นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “มองนักลงทุนบุคคลจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์” 
                                        โดย คุณศุภวรรณ ลิมปกาญจน์เวช ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                                        ผู้วิจารณ์: คุณสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล
                                        กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                                        คุณสุชีล นารูลา
                                        กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
                                        ดำเนินรายการโดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน 
                                        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.45–11.45 น.           นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการระดมทุนในตลาดรอง
                                        ของบริษัทจดทะเบียนไทย” 
                                        โดย คุณธีระพล ลาชโรจน์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                                        ผู้วิจารณ์: คุณปรารถนา มงคลกุล 
                                        กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
                                        คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ 
                                        กรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)
                                        ดำเนินรายการโดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน 
                                        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11.45–13.30 น.           อาหารกลางวัน
13.30–13.45 น.           มอบรางวัลแก่นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.45–14.45 น.           นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “บทเรียนจากการ Demutualization ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ” 
                                        โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ และคุณอตินุช เฉลิมพงศ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                                        ผู้วิจารณ์ คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
                                        คุณสฤณี อาชวานันทกุล
                                        นักวิชาการอิสระ
                                        ดำเนินรายการโดย ดร.วิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
                                        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.45–15.00 น.           อาหารว่าง
15.00–17.00 น.           เสวนาหัวข้อ “ทิศทางของสถาบันตัวกลางต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย ใน 3 ปีข้างหน้า”
                                        โดย คุณประเวช องอาจสิทธิกุล
                                        ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
                                        คุณมนตรี ศรไพศาล 
                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
                                        คุณวรวรรณ ธาราภูมิ 
                                        กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง จำกัด 
                                        คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
                                        ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
                                        ดำเนินรายการโดย ดร.วิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
                                        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
          กนกวรรณ เข็มมาลัย 0-2229-2048
          วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 0-2229-2797
          ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก