ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องแกรน์ บอลลูน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น

ด้วย กระทรวงพลังงาน  โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์พลังงานและนโยบายการจัดหาไฟฟ้าของประเทศไทยใน อนาคต ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์พลังงาน รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานทางด้านพลังงาน ของรัฐ โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สนพ. จึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง "Fuel Options for Electricity Generation" เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบภาครวมพลังงานของประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งทิศทางการจัดหาไฟฟ้าในอนาคต ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องแกรน์ บอลลูน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา และกล่าวปาฐกถพิเศษ เรื่อง "ภาพรวมพลังงานไทยในอนาคต" และได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศปาฐกถาพิเศษเรื่อง ภาพรวมพลังงานโลกในอนาคต" ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง"เปิดศักยภาพพลังงานทางเลือก  เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในอนาคต" ระหว่างนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ

          สำนักนโยบายไฟฟ้า
          กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
          โทร. 0 2612 1555 ต่อ  345, 524, 540
          โทรสาร. 0 2612 1384-5--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
chun
http://tham-manamai.blogspot.com /sundara        
http://dbd-52hi5com.blogspot.com/ dbd_52
http://thammanamai.blogspot.com/ อายุวัฒนา
http://sunsangfun.blogspot.com/ suntu
http://originality9.blogspot.com/ originality
http://wisdom1951.blogspot.com/ wisdom

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก