ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ณ ห้องอาคารเรียนรวม อาคาร 10 ชั้น 2 (10201) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญทุกท่านสัมมนาเชิงวิชาการ "IT In 2010 : Everything as a Service" พิมพ์ อีเมลล์
เขียนโดย atita   
Wednesday, 10 March 2010

Image มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "IT In 2010 : Everything as a Service" ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ณ ห้องอาคารเรียนรวม อาคาร 10 ชั้น 2 (10201) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

        ปัจจุบันพัฒนาการและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายต่อผู้บริหารในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ธุรกิจโดยผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตัดสินใจนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล กลยุทธ์ที่องค์กรและผู้ประกอบการใช้กันมากที่สุด คือการสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการ แต่สภาพเศรษฐกิจยุคปัจจุบันอาจส่งผลกระทบไปถึงต้นทุน ในการจัดหาทรัพยากรที่ใช้ผลิต องค์กรบางแห่งหันไปใช้ Open Source เพื่อลดต้นทุนในด้านซอฟต์แวร์หนักๆ จำพวกระบบปฏิบัติการ (Operating system) หรือซอฟต์แวร์พวก Web Service ต่างๆ แต่ก็ยังเกิดข้อจำกัดในด้านความต้องการของผู้ใช้งานที่มีจำกัด และทรัพยากรที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผล

          Cloud computing เป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆ ด้าน  ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ทั้งด้านความต้องการของผู้ใช้และทรัพยากรที่จำกัด  Cloud computing จะเข้ามาทำการประมวลผลตามความต้องการทั้งเรื่องของพื้นที่ และสามารถจำกัดความเร็วในการประมวลผลให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทในการทำงานของคนในทุกองค์กรสิ่ง หนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร (Information Security) เพราะข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการทำธุรกิจ และง่ายต่อการถูกคุกคาม เนื่องจากปัจจุบันได้มีการคุกคามความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย (Network ) เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรในรูปแบบต่าง  ดังนั้นหากองค์กรไม่ให้ความสำคัญและเตรียมการรองรับอย่างมีแบบแผนอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กรที่มิอาจประเมินค่าได้

         คณะนักศึกษาหลักสูตร CEO MBA สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของความเข้าใจและวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี  อันจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบขององค์กรได้  จึงร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าว  โดยมีกำหนดการดังนี้

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการสัมมนาและของที่ระลึก
09.00 – 09.30 น.กล่าวเปิดงานสัมมนา 
                         โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอ
                         การค้าไทย
09.30 – 10.30 น. สัมมนาช่วงที่ 1  หัวข้อเรื่อง  “Cloud Computing & Virtualization Roadmap”
                           โดย  IBM Thailand Co., Ltd
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.สัมมนาช่วงที่ 2 หัวข้อเรื่อง  “Cloud in practice : SaaS & IaaS”
                          โดย  Oracle Corporation (Thailand) Co., Ltd
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. สัมมนาช่วงที่ 3 หัวข้อเรื่อง  “Open Source Software (ECM)”
                           โดย ดร. เสฎฐวิทย์ เกิดผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.00 – 15.00 น. สัมมนาช่วงที่ 4 หัวข้อเรื่อง  “The Secure Enterprise Roadmap”
                           โดย คุณไชยกร อภิวัฒโนกุล  Chief Security Officer (CSO), บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด และ กรรมการสมาคม
                           ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)
15.00 – 15.30 น. ตอบข้อซักถามและ Lucky Draw
15.30 – 16.00 น. กล่าวปิดงาน
                           โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอ๊อบ CEO-MBA UTCC โทร.08-1870-5585

อัพเดทล่าสุด ( Wednesday, 10 March 2010 )
 
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก