ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

สัมมนาฟรี!! "ความท้าทายอุตสาหกรรมไทย รับมือเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง" (29 ก.ย. 53)

 
จาก: annop <annop@thaitextile.org>
วันที่: 24 กันยายน 2553, 11:53
หัวเรื่อง: Fw: สัมมนาฟรี!! "ความท้าทายอุตสาหกรรมไทย รับมือเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง" (29 ก.ย. 53)
ถึง: annop@thaitextile.org


[ยกเลิกรับข่าวสารได้ที่ www.thaitextile.org/temp/apply.asp]

เรียน เจ้าของกิจการ / กรรมการผู้จัดการ

สัมมนาฟรี!!
ความท้าทายอุตสาหกรรมไทย รับมือเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง
วันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ชั้น 2 ห้องแกรนด์ฮอลศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา
---------------------------------------------

Download ใบสมัครได้ที่: www.thaitextile.org/temp/app0929.doc


กำหนดการ (ช่วงเช้า) 8.30 12.00 น.

8.30-9.15

ลงทะเบียน

9.15-9.25

กล่าวรายงาน โดย สุทธินีย์ พู่ผกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

9.30-10.00

ปาฐกถาพิเศษ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

โดย ฯพณฯ ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

10.15-12.00

ความท้าทายอุตสาหกรรมไทย รับมือเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง

วิทยากร

- สุทธินีย์ พู่ผกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

- ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

ผู้อำนวยการ SIGA สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

- รสนา โตสิตระกูล

สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

กำหนดการ (ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 15.30 น.

ห้องที่ 1: เอฟทีเอ โอกาสธรุกิจไทยปักธงตลาดโลก
ห้องที่ 2:  อุตสาหกรรมสะอาด มิติใหม่ประเทศไทย
ห้องที่ 3: จับทิศ สัญญาณเตือนภัย อุตสาหกรรมไทยปรับตัวรับเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง

 

ห้องที่ 1: เอฟทีเอ โอกาสธรุกิจไทยปักธงตลาดโลก

- ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ 

รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

- ดร.นุจรินทร์  รามัญกุล               

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

- คุณศิริรุจ  จุลกะรัตน์              

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล      

กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย

- คุณสุกิจ คงปิยาจารย์                      

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

 

ห้องที่ 2:  อุตสาหกรรมสะอาด มิติใหม่ประเทศไทย

- ประพัฒน์ วนาพิทักษ์

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

- ดร. สมชาย หาญหิรัญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- วิบูลย์ กรมดิษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท
โตชิบา ไทยแลนด์

- ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

 

ห้องที่ 3: จับทิศ สัญญาณเตือนภัย อุตสาหกรรมไทยปรับตัวรับเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง

- อิทธิชัย ยศศรี

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- ธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการส่วนเตือนภัย อุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- วนิดา พิชาลัย

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- จิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์

หัวหน้างานข้อมูลอุตสาหกรรมเหล็ก
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

- จีระศักดิ์ คำสุริย์

นักวิจัยและบริการข้อมูล สถาบันอาหาร

- ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)

- สมชาย นิติกาญจนา

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

- ดร.วีรไท สันติประภพ

รองผู้จัดการสายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Download ใบสมัครได้ที่: www.thaitextile.org/temp/app0929.doc

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณสุรีย์ ศิลาวงษ์ 
โทรศัพท์ 02-338-3384 หรือ 087-511-3381
และสมัครเข้าร่วมการสัมมนาที่ E-mail : suree_s@nationgroup.com
หรือส่งแบบตอบรับมายัง โทรสารหมายเลข 02-338-3971

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก