ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สัมนาสาธารณะ : กลไกปฎิรูปสื่อภาคพลเมือง

วันพุธที่ 6  ตุลาคม 2553

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน ร่วมกับเครือข่ายปฎิรูปสื่อภาคพลเมือง1. หลักการและเหตุผล  


วิกฤติ การณ์ของสังคมที่มีความซับซ้อนและสะสมมายาวนาน   ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหลายด้าน  จนกระทั่งเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดและการเมืองอย่างรุนแรง ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา   จึงมีกระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้านอย่างจริงจัง  และ” การปฏิรูปสื่อ”เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ ให้เกิดผล  เพื่อให้สื่อได้ทำบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมและร่วมนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้น วิกฤติและก้าวไปข้างหน้า

ดังที่ทราบกันดีว่า  ในอดีตมีความพยายามในการผลักดันการปฏิรูปสื่อมาไม่ต่ำกว่าทศวรรษ  มีการปรับปรุงและพัฒนากฏหมายหลายฉบับ   มีความพยายามจัดการเรื่องโครงสร้าง  ความเป็นเจ้าของสื่อ การพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณ ในสื่อต่างๆ ฯลฯ   กระนั้นการปฏิรูปก็ยังไม่สำเร็จตามเป้าหมาย   เพราะการปฏิรูปสื่อนั้นต้องดำเนินการร่วมกันทุกฝ่าย  และในทุกกระบวนการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปและการพัฒนาที่ยั่งยืน

จะเห็น ว่าในระยะหลังๆ  ภาคประชาชนหลายกลุ่ม เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังตรวจสอบสื่อ   แต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงของสื่อได้ไม่มากนัก  เพราะมีอุปสรรคและช่องว่างหลายประการ อาทิ   ขาดการยอมรับจากองค์กรสื่อและองค์กรรัฐ  ไม่ทันต่อสถานการณ์ของสื่อที่มีความรวดเร็วสูง   มีลักษณะต่างคนต่างทำ ฯลฯ ที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และไม่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ

แนว โน้มในอนาคต เทคโนโลยีการสื่อสารจะมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สื่อรูปแบบใหม่ๆจะเข้าถึงชุมชนอย่างกว้างขวาง สื่อจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในวิถีชีวิตของผู้คน    ทำอย่างไร ประชาชนจึงจะตระหนักในเรื่องนี้  มีการเรียนรู้เท่าทันสื่อ  มีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากกลไกตามกฏหมาย กลไกการตรวจสอบกันเองของสื่อฯแล้ว กลไกโดยภาคประชาชนจะต้องมีความเข้มแข็ง  เป็นระบบ มีความต่อเนื่องยั่งยืน    มีการเชื่อมโยงการทำงานจากคณะทำงานหลากหลายสาขา และตรวจสอบสื่อหลากหลายประเภท ที่สำคัญให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างกว้างขวาง


2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในการสร้างกลไกเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

2. เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคสื่อ  บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง รูปแบบการทำงาน  

3. เพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ


3. รูปแบบการจัดงาน


เวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย


4.  ผู้เข้าร่วมงาน

ประมาณ  200 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานด้านการเฝ้าระวังสื่อ  การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์   สื่อของรัฐ สื่อภาคธุรกิจ สื่อภาคประชาชน   หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  สมาคมวิชาชีพสื่อ ฯลฯ


5.  วัน เวลา สถานที่

วันพุธที่  6  ตุลาคม 2553 เวลา 09.00- 17.00 น.  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ดอนเมือง กรุงเทพฯ


6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ


คณะทำงานพัฒนากลไกการเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน  ใน คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน(คพส .) ร่วมกับเครือข่ายปฎิรูปสื่อภาคพลเมือง สนับสนุนโดย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1. ข้อเสนอแนะในเรื่องยุทธศาสตร์การทำงานเฝ้าระวังสื่อฯ และกลไก /องค์กรผู้บริโภคสื่อ

2 . รูปแบบความร่วมมือและการเชื่อมโยงของเครือข่าย

3.  สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคสื่อในการเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง

 

สัมนาสาธารณะ : กลไกปฎิรูปสื่อภาคพลเมือง

วันพุธที่ 6  ตุลาคม 2553

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน(คพส.) ร่วมกับเครือข่ายปฎิรูปสื่อภาคพลเมือง

ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพฯ09.00- 09. 35 น.                                ลงทะเบียน  / ชมนิทรรศการ /  พร้อมรับประทานอาหารว่าง

09.35 - 09.45  น.               ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานพิธีเปิด

โดย คุณมานิจ สุขสมจิตร

ประธานคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน( คพส.)       

09.45 - 09.50 น.                วิดีทัศน์  สื่อไทยใน 5  ปี ข้างหน้า

09.50 - 12.00 น.               อภิปราย กลไกภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ

ประเด็น 1. กลไกตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย  กฎระเบียบ  และจรรยาวิชาชีพ

2. บทเรียนของการขับเคลื่อน กลไกภาคประชาสังคม

3. รูปแบบและกลไกที่อยากให้มีในสังคมไทย

4. การรู้เท่าทันสื่อ

วิทยากร : ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

ผู้ดำเนินรายการ :  คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์ กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนและสรุป  

12.00-13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.                   สัมมนากลุ่มย่อย “กลไกภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ”

ห้องที่ 1 กลไกการสร้างองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ

ห้องที่ 2 กลไกการพัฒนากฎหมายและจรรยาวิชาชีพสื่อ

ห้องที่ 3 กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคและตรวจสอบสื่อ

ห้องที่ 4 กลไกการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)

ห้องที่ 5 กลไกการเฝ้าระวังสื่อ (Media Monitor)

ห้องที่ 6 กลไกการรณรงค์ทางสังคม

15.00 - 15.20 น.                                พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 - 16.20 น.                                นำเสนอผลการประชุมกลุ่มๆละ 10 นาที

16.20 - 17.00 น.                                อภิปราย และปิดสัมมนา

โดย รศ. จุมพล รอดคำดี

ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกการเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

รายละเอียดห้องสัมนากลุ่มย่อย

“กลไกภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ”

เวลา 13.00-15.00 น.

ห้องที่ 1 กลไกการสร้างองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ

ประธานกลุ่ม : คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

วิทยากรหลัก : ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้บันทึกสาระ : คุณโสภิต หวังวัฒนา  สถานีทีวีไทย *

ผู้เข้าร่วมหลัก : สภาผู้ชม-ผู้ฟัง / สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม / เครือข่าย

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ/    

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : กลุ่ม WE ARE HAPPY

ห้องที่ 2 กลไกการพัฒนากฎหมายและจรรยาวิชาชีพสื่อ

ประธานกลุ่ม : คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการสถาบันอิสรา

วิทยากรหลัก : คุณสุภิญญา กลางณรงค์  คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ   

อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

คุณประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม *

ผู้บันทึกสาระ : คุณสุเทพ วิไลเลิศ  คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ *

ผู้เข้าร่วมหลัก : เครือข่ายพลเมืองเน็ต / องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน / กรมประชาสัมพันธ์ / กระทรวง

วัฒนธรรม / เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ / สำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ห้องที่ 3
กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคและตรวจสอบสื่อ

ประธานกลุ่ม : คุณวันชัย วงศ์มีชัย คณะทำงานฯ คพส.

วิทยากรหลัก : คุณอิฐบูรณ์  อ้นวงษา  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้บันทึกสาระ : คุณเสาวนีย์ ฉ่ำเฉลียว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ เข้าร่วมหลัก : กลุ่มทนายอาสา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค / สมาคมเคเบิ้ลทีวี / องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน /  เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค / กลุ่มตาสัปปะรด / นักวิชาการ /สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม /คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ห้องที่ 4
กลไกการรู้เท่าทันสื่อ

ประธานกลุ่ม : คุณนิรันดร์ เยาวภาว์ คณะทำงานฯ คพส.

วิทยากรหลัก : ดร. จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*

ผู้บันทึกสาระ : อ.อังคณา พรหมรักษา*

ผู้ เข้าร่วมหลัก : เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ / เครือข่าย Media Monitor / เครือข่ายแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน /เครือข่ายนักวิชาการ

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

ห้องที่ 5 กลไกการเฝ้าระวังสื่อ

ประธานกลุ่ม : คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์ กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

วิทยากรหลัก : ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

ผู้บันทึกสาระ : คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ  

ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม

ผู้ เข้าร่วมหลัก : เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ / สถาบันวิชาการ / กลุ่มที่ทำโพลล์ / ศูนย์วิจัยทางวิชาการและด้านสื่อ / กระทรวงวัฒนธรรม / กลุ่มอย.น้อย / สภาเด็กและเยาวชน / สภาผู้ชม-ผู้ฟัง / โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม

ห้องที่ 6 กลไกการรณรงค์ทางสังคม

ประธานกลุ่ม : อ.นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*

วิทยากรหลัก : รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะ

เพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้บันทึกสาระ :  คุณโกศล สงเนียม  คณะทำงานฯ คพส.

ผู้ เข้าร่วมหลัก : เครือข่ายวิทยุชุมชน / เครือข่ายองค์กรงดเหล้า /  เครือข่ายพลังบวก / เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / เครือข่ายศิลปิน / คณะทำงานปฎิรูปสื่อ จากกรรมการสมัชชาปฏิรูป

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก


หมายเหตุ : * รายชื่อวิทยากรอยู่ในช่วงประสานงาน

--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก