ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00- 17.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดการสัมนาสาธารณะ : โครงการกลไกเฝ้าระวังสื่อภาคพลเมือง

วัน เวลา: 
06/10/2010

สัมมนาสาธารณะ : กลไกปฎิรูปสื่อภาคพลเมือง

วันพุธที่ 6  ตุลาคม 2553

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน ร่วมกับเครือข่ายปฎิรูปสื่อภาคพลเมือง

 

 

1. หลักการและเหตุผล  

 

          วิกฤติการณ์ของสังคมที่มีความซับซ้อนและสะสมมายาวนาน ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหลายด้าน จนกระทั่งเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดและการเมืองอย่างรุนแรง ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงมีกระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้านอย่างจริงจัง  และ การปฏิรูปสื่อ เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผล เพื่อให้สื่อได้ทำบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมและร่วมนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นวิกฤติและก้าวไปข้างหน้า

 

          ดังที่ทราบกันดีว่า ในอดีตมีความพยายามในการผลักดันการปฏิรูปสื่อมาไม่ต่ำกว่าทศวรรษ มีการปรับปรุงและพัฒนากฏหมายหลายฉบับ มีความพยายามจัดการเรื่องโครงสร้าง ความเป็นเจ้าของสื่อ การพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณ ในสื่อต่างๆ ฯลฯ กระนั้นการปฏิรูปก็ยังไม่สำเร็จตามเป้าหมาย เพราะการปฏิรูปสื่อนั้นต้องดำเนินการร่วมกันทุกฝ่าย  และในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

          จะเห็นว่าในระยะหลังๆ ภาคประชาชนหลายกลุ่ม เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังตรวจสอบสื่อ แต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงของสื่อได้ไม่มากนัก เพราะมีอุปสรรคและช่องว่างหลายประการ อาทิ ขาดการยอมรับจากองค์กรสื่อและองค์กรรัฐ ไม่ทันต่อสถานการณ์ของสื่อที่มีความรวดเร็วสูง มีลักษณะต่างคนต่างทำ ฯลฯ ที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และไม่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ 

 

          แนวโน้มในอนาคต เทคโนโลยีการสื่อสารจะมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สื่อรูปแบบใหม่ๆ จะเข้าถึงชุมชนอย่างกว้างขวาง สื่อจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในวิถีชีวิตของผู้คน ทำอย่างไร ประชาชนจึงจะตระหนักในเรื่องนี้  มีการเรียนรู้เท่าทันสื่อ มีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          นอกจากกลไกตามกฏหมาย กลไกการตรวจสอบกันเองของสื่อฯแล้ว กลไกโดยภาคประชาชนจะต้องมีความเข้มแข็ง เป็นระบบ มีความต่อเนื่องยั่งยืน มีการเชื่อมโยงการทำงานจากคณะทำงานหลากหลายสาขา และตรวจสอบสื่อหลากหลายประเภท ที่สำคัญให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างกว้างขวาง   

 

 

2. วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในการสร้างกลไกเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

 

2. เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคสื่อ  บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง รูปแบบการทำงาน  

 

3. เพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ

 

3. รูปแบบการจัดงาน   

 

เวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

 

4.  ผู้เข้าร่วมงาน 

 

ประมาณ 200 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานด้านการเฝ้าระวังสื่อ การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ สื่อของรัฐ สื่อภาคธุรกิจ สื่อภาคประชาชน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง สมาคมวิชาชีพสื่อ ฯลฯ

 

5.  วัน เวลา สถานที่

 

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00- 17.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 

            คณะทำงานพัฒนากลไกการเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ใน คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน (คพส .) ร่วมกับเครือข่ายปฎิรูปสื่อภาคพลเมือง สนับสนุนโดย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1. ข้อเสนอแนะในเรื่องยุทธศาสตร์การทำงานเฝ้าระวังสื่อฯ และกลไก /องค์กรผู้บริโภคสื่อ

 

2. รูปแบบความร่วมมือและการเชื่อมโยงของเครือข่าย

 

3. สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคสื่อในการเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง

 

 

 

กำหนดการ

สัมมนาสาธารณะ : กลไกปฎิรูปสื่อภาคพลเมือง

วันพุธที่ 6  ตุลาคม 2553

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน(คพส.) ร่วมกับเครือข่ายปฎิรูปสื่อภาคพลเมือง

  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

 

09.00- 09. 35 น.          ลงทะเบียน  / ชมนิทรรศการ /  พร้อมรับประทานอาหารว่าง

 

09.35 - 09.45 น.          ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานพิธีเปิด

โดย คุณมานิจ สุขสมจิตร

ประธานคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน( คพส.)  

 

09.45 - 09.50 น.          วิดีทัศน์  สื่อไทยใน 5  ปี ข้างหน้า 

 

09.50 - 12.00 น.         อภิปราย กลไกภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ

ประเด็น 1. กลไกตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย  กฎระเบียบ  และจรรยาวิชาชีพ

2. บทเรียนของการขับเคลื่อน กลไกภาคประชาสังคม

3. รูปแบบและกลไกที่อยากให้มีในสังคมไทย

4. การรู้เท่าทันสื่อ

                                    วิทยากร : รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะ

                                                   เพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

    คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

                                                    คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

                                                    ร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

                                    ผู้ดำเนินรายการ : คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์ กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

            เปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนและสรุป  

 

12.00-13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-15.00 น.            สัมมนากลุ่มย่อยกลไกภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ

ห้องที่ 1 กลไกการสร้างองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ

ห้องที่ 2 กลไกการพัฒนากฎหมายและจรรยาวิชาชีพสื่อ

ห้องที่ 3 กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคและตรวจสอบสื่อ

ห้องที่ 4 กลไกการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)

ห้องที่ 5 กลไกการเฝ้าระวังสื่อ (Media Monitor)

ห้องที่ 6 กลไกการรณรงค์ทางสังคม

 

15.00 - 15.20 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.20 - 16.20 น.          นำเสนอผลการประชุมกลุ่มๆ ละ 10 นาที

 

16.20 - 17.00 น.          อภิปราย และปิดสัมมนา

โดย รศ. จุมพล รอดคำดี   

ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกการเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

 

 

รายละเอียดห้องสัมมนากลุ่มย่อย

กลไกภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ

เวลา 13.00-15.00 น.

 

ห้องที่ 1 กลไกการสร้างองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ

                        ประธานกลุ่ม : คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

                        วิทยากรหลัก : คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

                        ผู้บันทึกสาระ : คุณโสภิต หวังวัฒนา  อุปนายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

                        ผู้เข้าร่วมหลัก : สภาผู้ชม-ผู้ฟัง / สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม /

         เครือข่ายแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ/ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

                        ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : กลุ่ม WE ARE HAPPY

 

ห้องที่ 2 กลไกการพัฒนากฎหมายและจรรยาวิชาชีพสื่อ

                        ประธานกลุ่ม : คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา

                        วิทยากรหลัก : อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

                                            นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

                                            โทรคมนาคมคุณสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ

                        ผู้บันทึกสาระ : คุณสุเทพ วิไลเลิศ  

                        ผู้เข้าร่วมหลัก : เครือข่ายพลเมืองเน็ต / องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน / กรมประชาสัมพันธ์ /

                                            กระทรวงวัฒนธรรม / เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ /

                                            สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

                        ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

ห้องที่ 3 กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคและตรวจสอบสื่อ

                        ประธานกลุ่ม : คุณวันชัย วงศ์มีชัย คณะทำงานฯ คพส.

                        วิทยากรหลัก : คุณอิฐบูรณ์  อ้นวงษา  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

                        ผู้บันทึกสาระ : คุณเสาวนีย์ ฉ่ำเฉลียว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้เข้าร่วมหลัก : กลุ่มทนายอาสา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค / สมาคมเคเบิ้ลทีวี / องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน / เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค / กลุ่มตาสัปปะรด / นักวิชาการ /สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม /คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

ห้องที่ 4 กลไกการรู้เท่าทันสื่อ

                        ประธานกลุ่ม : คุณนิรันดร์ เยาวภาว์ คณะทำงานฯ คพส.

                        วิทยากรหลัก : ดร. จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                        ผู้บันทึกสาระ : อ.อังคณา พรหมรักษา ที่ปรึกษากลุ่มงานขยายผล

                                            โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม

ผู้เข้าร่วมหลัก : เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ / เครือข่าย Media Monitor /

                      เครือข่ายแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน /เครือข่ายนักวิชาการ

            ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

 

ห้องที่ 5 กลไกการเฝ้าระวังสื่อ

                        ประธานกลุ่ม : คุณสุวรรณา จิตประภัสสร์ กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

                        วิทยากรหลัก : ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

                        ผู้บันทึกสาระ : คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ  

        ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม

ผู้เข้าร่วมหลัก : เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ / สถาบันวิชาการ / กลุ่มที่ทำโพลล์ / ศูนย์วิจัยทางวิชาการและด้านสื่อ / กระทรวงวัฒนธรรม / กลุ่มอย.น้อย / สภาเด็กและเยาวชน / สภาผู้ชม-ผู้ฟัง / โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

            ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม

 

ห้องที่ 6 กลไกการรณรงค์ทางสังคม

                        ประธานกลุ่ม : แพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

                        วิทยากรหลัก : รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะ

                                             เพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

                        ผู้บันทึกสาระ :  คุณโกศล สงเนียม  คณะทำงานฯ คพส.

ผู้เข้าร่วมหลัก : เครือข่ายวิทยุชุมชน / เครือข่ายองค์กรงดเหล้า / เครือข่ายพลังบวก / เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / เครือข่ายศิลปิน / คณะทำงานปฎิรูปสื่อ จากกรรมการสมัชชาปฏิรูป

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

 

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง ได้ที่นี่ 

 

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก