ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง F337 ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 2 ใกล้ประตูท่าพระอาทิตย์

Sustainability” ส่วนผสมใหม่ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ตอนที่ 2 “รู้จักเครื่องมือสำหรับใช้วางแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ 3 ผสาน”


วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30
– 16.30 น. ณ ห้อง F337 ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 2 ใกล้ประตูท่าพระอาทิตย์ (ดาวน์โหลดแผนที่) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ผู้ที่พลาดงานเสวนาตอนที่ 1 สามารถเข้าฟังได้โดยไม่เสียอรรถรส 
(บรรยายภาษาอังกฤษสลับการสรุปความภาษาไทย)
 

วิทยากร
1.       Mr. Robert Steele Director/ SystainabilityAsia, Senior Associate/ AtKissonGroup
2.       อาจารย์ ดร. พีรเศรษฐ์ ชมพูมิ่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ผู้บริหารที่ต้องการดำเนินธุรกิจโดยนำเอาแนวคิด Sustainablity เข้ามาประยุกต์ใช้แต่ไม่รู้ว่าจะวางแผนอย่างไร งานเสวนาครั้งนี้มีคำตอบให้

ในการสัมมนาครั้งนี้เราจะแนะนำให้รู้จักกับ AtKisson Accelerator ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการฝึกอบรม การวางแผน การประเมินและตัดสินใจเพื่อนำเอา Sustainablity มาผสมผสานในการทำธุรกิจ เครื่องมือนี้ได้ผ่านการทดลองการใช้งานในองค์กรต่างๆทั้งภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรขนาดเล็ก เครื่องมือ Accelerator ได้ พิสูจน์ให้เห็นถึงการใช้งานได้ดีในต่างวัฒนธรรมและต่างประเภทขององค์กร ตั้งแต่ บริษัทในอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา จนถึง ชุมชน เทศบาลท้องถิ่น รัฐบาล โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในยุโรป อเมริกา แอฟริกา มาเลเซีย ออสเตรเลีย ไทยและ สหราชอาณาจักร เครื่องมือนี้สามารถใช้ร่วมกับ GRI (Global Reporting Initiative) หรือ Balanced Scorecard  การสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ AtKisson Accelerator ในเบื้องต้นจากการบรรยายและทำ workshop เพื่อช่วยให้การเดินทางเริ่มต้นง่ายขึ้น สำหรับธุรกิจที่ได้เริ่มออกสตาร์ทมาแล้วก็จะเป็นเครื่องนำทางให้ท่านดำเนินการต่อจนประสบผลสำเร็จ

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ
1.      เข้าใจทฤษฏีและแนวคิดพื้นฐานที่ช่วยอธิบายว่าเหตุใดการนำเอาการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในธุรกิจจึงก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว
2.      รู้จักเครื่องมือสำคัญที่ในการจุดประกายความคิดในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.      บริหารความคิดหาวิธีการนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจของท่าน
กำหนดการ
13.00-13.30 น.
ลงทะเบียน
13.30-13.40 น.
แนะนำภาพรวมของกิจกรรม
13.40-14.20 น.
Session 1: Doing Sustainability . . . challenges, steps, tools, and methods
นำเสนอทฤษฏีและแนวคิดที่เป็นพื้นฐานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทบทวนกรอบแนวคิด Sustainability เช่น  Triple Bottom Line (TBL), The Natural Step (TNS) and Global Reporting Initiative (GRI) ตลอดจนความท้าทาย ขั้นตอน เครื่องมือ และวิธีการ
14.20-15.15 น.
Session 2: The Sustainability Compass (กิจกรรมกลุ่มย่อย)
แนะนำให้รู้จัก Sustainability Compass เครื่องมือนำทางที่ทำให้เห็นภาพการเชื่อมโยงระหว่างตัวปัญหาที่มาจากทุกสาร ทิศคือ N=Nature E= Economy W=Wellbeing และ S=  Society อันอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การตลาด การลำเลียงและการใช้วัตถุดิบ ความต้องการของลูกค้า การจัดจำหน่าย การลงทุนเพิ่ม ฯลฯ   มีการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้ทดลองใช้เครื่องมือเพื่อฝึกฝนให้เห็น ปัญหา ผลกระทบของปัญหาเหล่านั้น คิดหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา และทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาทางป้องกันปัญหา
15.15-15.30 น.
Coffee Break บริการที่ห้องอาหารโดมพระจันทร์ ชั้น 2
15.30-16.00 น.
Session 3: An overview of  ISIS Sustainability ACCELERATOR Tools
แนะนำให้รู้จัก ISIS Sustainability Accelerator เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจปัญหา รู้ทางออก สามารถกำหนดกลยุทธ์และเร่งลงมือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
16.00-16.15 น.
สรุปประเด็นสำคัญจากการเสวนา
16.15-16.30 น.
ถาม-ตอบ


--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก