ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

25-27 พฤศจิกายน 2552 ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุม
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 5

ข้า ค่า ฆ่า
: อัตลักษณ์ คุณค่า ความรุนแรง

25-27 พฤศจิกายน 2552
ห้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552

8.00 8.45 น. ลงทะเบียน
8.45 8.50 น. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
8.50 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวเปิดงาน
9.00 10.30 น. ปาฐกถานำ "Identity and Violence" โดย Ashis Nandy


มารค ตามไท ร่วมเสวนา


สุรัตน์ โหราชัยกุล ดำเนินรายการ

10.30
10.45 น.

อาหารว่าง

10.45
12.15 น.

อภิปราย
"ข้า ค่า ฆ่า: ก้าวข้ามอัตลักษณ์ คุณค่า ความรุนแรง?"


ผู้ร่วมอภิปราย ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬารอภิญญา เฟื่องฟูสกุลสรวิศ ชัยนาม


ผู้ดำเนินรายการ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

12.15
13.15 น.

อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.15
14.45 น.

การเสนอบทความวิจัย

ห้องที่ 1

1. คำเพื่อฆ่า ค่าแห่งคำใน "ธารน้ำนมจากความตาย" ของ มาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์ โดย วรุณี อุดมศิลป
2. "ก็เพราะมันเป็นเช่นนี้ข้าจึงเห็นคุณค่าของการฆ่า" ความคิดทางการเมืองและจิตวิเคราะห์ของ สลาวอย ซิเซ็ก (Slavoj Zizek) โดย ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย
ผู้นำการถกบทความ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ห้องที่ 2

1. "Eating the Other": Consumption and Cannibalism in The Victims โดย ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
2.
ผู้หญิงหายไปไหนในวาทกรรมพรหมจารี ?: มุมมองจากสื่อ พ.ศ. 2449-2519 โดย ชเนตตี ทินนาม
ผู้นำการถกบทความ จาตุรี ติงศภัทิย์

ห้องที่ 3

1. มายาคติและความรุนแรงของภาพแสดงแทน "ชาวเขา" ในแบบเรียนชั้นประถม โดย สุนทร สุขสราญจิต
2.
"โครงการฆ่าเพื่อชาติ": ยาเสพติดกับแนวคิดทรัพยากรมนุษย์ ในยุคเสรีนิยมใหม่ โดย ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา
ผู้นำการถกบทความ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

14.45
15.00 น.

อาหารว่าง

15.00
16.30 น.

การเสนอบทความวิจัย

ห้องที่ 1

1. ความรุนแรง (violence) : มุมมองจากพุทธศาสนา
โดย
เดโชพล เหมนาไลย
2. คุณค่า กับ สิ่งที่เชื่อว่าจริง: อ่านใหม่ The Will To Believe ของ William James โดย วิศรุต ภู่ไหมทอง
ผู้นำการถกบทความ ปกรณ์ สิงห์สุริยา

ห้องที่ 2

1. ต้องถอยหลังกลับไปนานเท่าใดจึงจะเข้าใจถึงตัวตน? โลกของปัจเจกภายใต้เงาของประวัติศาสตร์ในนวนิยายเรื่อง The Wind-Up Bird Chronicle โดย กัญญา วัฒนกุล
2. พ่อมด และ เจ้าชายหุ่น ในกระซิบแห่งเงามืด: เมื่อจินตนาการเป็นเนื้อเดียวกับความจริง โดย ภูมิ น้ำวล
ผู้นำการถกบทความ ทอแสง เชาว์ชุติ

ห้องที่ 3

1. อมราพิศวาส : ผู้หญิงรักพระกับนัยยะของความรุนแรง
โดย ปฐม หงษ์สุวรรณ

2. จากความเป็นรองสู่อัตลักษณ์อันซับซ้อนของแม่ชีไทย : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดย แม่ชีณัฐหทัย ฉัตรทินวัฒน์
ผู้นำการถกบทความ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552


9.00 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ "ความรุนแรงทางวัฒนธรรม: Foot-binding and Women
in Chinese History"10.00 – 10.15 น.
โดย Dorothy Ko (Columbia University)
สายพิณ ศุพุทธมงคล ดำเนินรายการ

อาหารว่าง

10.15
12.00 น.

การเสนอบทความวิจัย

ห้องที่ 1

1. การพัฒนาพื้นที่และความหมายทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา โดย ภัทระ ไมตระรัตน์
2. เรื่องเล่าแตกต่าง ฤๅความทรงจำแปลกแยก: การวิเคราะห์เรื่องเล่าจากความทรงจำของคนที่ผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงกรณี "ถังแดง"โดย จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม
ผู้นำการถกบทความ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

ห้องที่ 2

1. เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา: การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศใน นวนิยายเรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรตี ชนา โดย นัทธนัย ประสานนาม
2. นกไขลานกับไม้เบสบอล: อัตลักษณ์กับความรุนแรงใน The Wind-up Bird Chronicle ของ มุราคามิ ฮารุกิ โดย อลิสา สันตสมบัติ
ผู้นำการถกบทความ ชุติมา ประกาศวุฒิสาร

ห้องที่ 3

1. จัดการความขัดแย้งด้วยความคลุมเครือ : ข้อเสนอทางปรัชญาของ ซิโมน เดอ โบวัวร์ โดย รชฏ สาตราวุธ
2. ความเรียงต่อความเข้าใจ
"ว่าด้วยความรุนแรงของฮันนาห์ อาเรนดท์" โดย ณฐิญาณ์ งามขำ

ผู้นำการถกบทความ สุภัควดี อมาตยกุล
เดชา ตั้งสีฟ้า

12.00
13.00 น.

อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

1
3.00 16.00 น.

เสวนา
"คิดใหม่ อัตลักษณ์มนุษยศาสตร์: ปืน คนชายขอบ จินตนาการ"

ผู้ร่วมอภิปราย ฉลอง สุนทราวาณิชย์

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

สุรเดช โชติอุดมพันธ์

ผู้ดำเนินรายการ ไชยันต์ รัชชกูล

16.00
16.30 น.

อาหารว่าง

16.30 – 18.00 น.

เสวนา
"มนุษยศาสตร์หลังไมค์"

ผู้ร่วมเสวนา ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ยุกติ มุกดาวิจิตร


เกษม เพ็ญภินันท์

ผู้ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์


 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552


9.00 11.00 น. ปมจิตวิทยาความรุนแรง: มุมมองจากผู้ปฏิบัติ

ผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์

Ms. Joyce Tan (นักศิลปะบำบัด, สิงคโปร์)

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้ดำเนินรายการ ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
11.00 12.00 น. เสวนาเรื่อง "มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์กับคุณค่าในชีวิตกับอัมมาร์ สยามวาลา"

สุวรรณา สถาอานันท์ ผู้ร่วมสนทนา

12.00
12.40 น.

ถักร้อยหลากมิติความสัมพันธ์
"ข้า ค่า ฆ่า"


มารค ตามไท วิทยากร


เดชา ตั้งสีฟ้า วิทยากร
12.40 12.50 น. พิธีปิดการประชุม


ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


หมายเหตุ: เวลาสำหรับการนำเสนอบทความในห้องย่อย
- ผู้นำเสนอบทความคนละ 25 นาที ผู้นำถกบทความ รวม 20 นาที อภิปรายทั่วไป รวม 20 นาที
- ห้องย่อยจะประกาศให้ทราบในวันประชุม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการประชุมในรูปแบบ .pdf


 --
     Weblink
seminar
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminarsat.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com
www.ipthailand.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก