ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

การประชุมวิชาการระบบ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 ภายใต้หลักแนวคิดหลัก "ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง" (Wealthy information for healthy communities) วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการสาธารณสุขไทย ที่มีการระดมประสบการณ์ แนวคิด นวัตกรรม ด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง และนำพาสังคมสู่สุขภาวะ

         โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ เนื่องจากเล็งเห็นว่าพื้นที่ ตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล รวมถึงสถานพยาบาลในพื้นที่ คือยุทธศาสตร์สำคัญของการนำข้อมูลไปสู่การใช้ประโยชน์ และส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีอีกเงื่อนไขที่สำคัญ ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลระดับพื้นที่กับระดับชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่ต้องหาทางเลือกที่เหมาะสม ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และมีความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลน้อยที่สุด

         การประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงนับเป็นเวทีสำคัญ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนถิ่น องค์ภาคประชาชน ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ ในระดับพื้นที่ และหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพในส่วนกลาง ร่วมกันประสานพลังความรู้และความคิด เพื่อสร้างสรรค์ทางออกให้กับประเด็นท้าทายต่างๆของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ไปสู่ทิศทางใหม่ที่เข้มแข็ง และมีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม โดยบทสรุปส่วนหนึ่ง จะอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ที่จะได้จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ในขั้นตอนสุดท้ายของการประชุม

         การประชุมวิชาการครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพของประเทศ ภายใต้ เครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพไทย (Thai Health Information System Network: THINK) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ความร่วมมือในการพัฒนา ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ

         คณะผู้จัดการประชุม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ ในการเชื่อมโยงความรู้และฉายภาพการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพไปสู่ทิศทาง ที่ชัดเจนและยั่งยืนต่อไป

 

การประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่

1

"

ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง"

17-19

กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

􀂉 ชาย 􀂉 หญิง

ชื่อ นามสกุล อายุ ปี

.

ตำแหน่ง หน่วยงาน

.

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

: เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง .

อำเภอ

/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ .

โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร อีเมล์

.

อาหาร

􀂉 อาหารทั่วไป

􀂉

อาหารมังสวิรัติ

􀂉

อาหารอิสลาม

สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อ

􀂉 ร่วมฟังบรรยาย

􀂉

ร่วมฟังบรรยายและนำเสนอผลงาน (Poster presentation)

กรุณาส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงาน

Poster ตามคำแนะนำการส่งบทความ

การลงทะเบียน

เลือกหัวข้อการประชุม

17 ..* 18 ..* 19 ..**

ห้องย่อย

1 พลังของข้อมูลกับการจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพในพื้นที่ 􀂉 􀂉

ห้องย่อย

2 การควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ บทบาทพื้นฐานของระบบข้อมูล 􀂉 􀂉

ห้องย่อย

3 ตกผลึกบทเรียนการพัฒนาข้อมูลเพื่อบริการสุขภาพในพื้นที่ 􀂉 􀂉

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ

􀂉

นำเสนอดัชนีชี้วัดสุขภาพแห่งชาติกับบทบาทในการติดตามระบบสุขภาพของประเทศ

􀂉

หมายเหตุ

* วันที่ 17-18 กรุณาเลือกห้องย่อยที่ท่านสนใจมากที่สุด 1 ห้องย่อย ในแต่ละวัน

**

วันที่ 19 กรุณาเลือกหากท่านสนใจเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพและการนำเสนอดัชนีชี้วัดสุขภาพ (เลือกได้มากกว่า 1)

ลงชื่อ

.

( )

วันที่

.

หมายเหตุ

: กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน และส่ง Fax มายังหน่วยประสานการประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ พร้อม

กับเอกสารยืนยันจากต้นสังกัด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

(ท่านสามารถส่งเอกสารยืนยันจากต้นสังกัดมาภายหลังได้ แต่ไม่เกินวันที่ 31มกราคม 2553)

หมายเหตุ

: การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อหน่วยประสานการประชุมฯ ได้รับเอกสารยืนยันจากต้นสังกัดเท่านั้น (หากท่านเข้าร่วมการประชุมเป็น

กรณีส่วนตัว กรุณาแจ้งให้หน่วยประสานการประชุมทราบ

)

หมายเหตุ

: เปิดรับลงทะเบียนฟรีสำหรับ 600 ท่านแรก และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสมบูรณ์

หมายเหตุ

: ท่านสามารถลงทะเบียน และส่งบทความนำเสนอผลงาน Poster ได้ที่ www.thicbythink.com

หมายเหตุ

: ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์มนี้แล้วส่ง Fax มายังหน่วยประสานการประชุมๆ จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลให้

หมายเหตุ

: เมื่อการลงทะเบียนของท่านสมบูรณ์แล้ว หน่วยประสานการประชุมจะส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียนให้ทาง Email หรือ Fax เพื่อเก็บไว้

เป็นหลักฐาน หรือท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง

www.thicbythink.com

หมายเหตุ

: วันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียนคือ วันที่ 31 มกราคม 2553

หน่วยประสานการประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ

19/2

.เอกมัย 10 .สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

โทรศัพท์

: (02) 7142590-1 โทรสาร: (02) 7142656 E-mail: THIC2010@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก