ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

แบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนฯ


 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา

 "ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ๔ ภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง"

(ภาคใต้)

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................................................

หน่วยงาน ..............................................................................................................................

ชื่อสถานี..................................................................คลื่นความถี่ออกอากาศ.............................

สถานที่ติดต่อ..........................................................................................................................

โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...........................โทรสาร...........................

E-mail address …………………………………………………………………………………….

๒. ประเภทอาหาร  ธรรมดา    มุสลิม         มังสวิรัติ

๓. มีความประสงค์  (โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ไม่เกินหน่วยงานละ ๒ ท่าน)

            ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน          ๑ ท่าน         ๒ ท่าน

            คือ        ๑.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................

                        ๒.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................

            ไม่สะดวกเข้าร่วมงานสัมมนา เนื่องจาก.......................................................................

๔. โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้

            ä ทางโทรสาร  ๐-๒๒๔๓-๐๐๘๓, ๐-๒๒๔๓-๒๗๗๐  ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓

            ä ทาง E-mail address  prpronec@yahoo.com  โดยตั้งชื่อ file: "ตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน" ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓

            ä ทางจดหมายด่วนพิเศษ(EMS) ถึง คุณสุวิพร ศรีสุพรรณถาวร เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  นับวันตีตราไปรษณีย์ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นวันสุดท้าย

            *** ผู้ส่งแบบตอบรับภายหลังจากวันที่กำหนดจะไม่สามารถรับสิทธิในการรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

หมายเหตุ :      ๑. โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ที่คณะทำงาน    - คุณมณี เสือเล็ก โทร.๐๘๔-๓๘๗๗๐๔๖ หรือ ๐-๒๖๖๘-๙๑๘๙

- คุณพิมพ์รภัส แสงประจักษ์ โทร.๐๘๑-๖๗๓๓๒๔๘ หรือ ๐-๒๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๗
                  - คุณทัศน์วลัย เนียมบุบผา โทร.๐๘๙-๑๒๓๑๒๖๖ หรือ ๐-๒๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๖
                    ๒. วันลงทะเบียนขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด ยื่น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

                   ๓. การเข้าร่วมงานสัมมนารับจำนวนจำกัด ๒๐๐ ท่านแรกเท่านั้น

 

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา

 "ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ๔ ภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง"

(ภาคกลาง)

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................................................

หน่วยงาน ..............................................................................................................................

ชื่อสถานี..................................................................คลื่นความถี่ออกอากาศ.............................

สถานที่ติดต่อ..........................................................................................................................

โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...........................โทรสาร...........................

E-mail address …………………………………………………………………………………….

๒. ประเภทอาหาร  ธรรมดา    มุสลิม         มังสวิรัติ

๓. มีความประสงค์(โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ไม่เกินหน่วยงานละ ๒ ท่าน)

            ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน          ๑ ท่าน         ๒ ท่าน        

      คือ  ๑.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................

                        ๒.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................

            ไม่สะดวกเข้าร่วมงานสัมมนา เนื่องจาก.......................................................................

๔. โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้

            ä ทางโทรสาร ๐-๒๖๑๘-๗๘๗๙  ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓

            ä ทาง E-mail address  ok_mass2002@yahoo.com  โดยตั้งชื่อ file: "ตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน" ภายในวันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓

            ä ทางจดหมายด่วนพิเศษ(EMS) ถึง ผู้ประสานงาน  เลขที่ ๑๖๙/๑๙  ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ นับวันตีตราไปรษณีย์ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นวันสุดท้าย

            *** ผู้ส่งแบบตอบรับภายหลังจากวันที่กำหนดจะไม่สามารถรับสิทธิในการรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

หมายเหตุ :      ๑. โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ที่คณะทำงาน    - คุณวิลัยพร ชัยมงคล โทร.๐๘๖-๙๗๔๖๔๘๔ หรือ ๐-๒๖๑๘-๗๗๘๑-๔ ต่อ ๑๐๘

                  - คุณรัชนก   ปัตเทสัง โทร.๐๘๓-๑๗๘๐๕๖๗ หรือ ๐-๒๖๑๘-๗๗๘๑-๔ ต่อ ๑๐๗

                   ๒. วันลงทะเบียนขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด ยื่น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

                             ๓. การเข้าร่วมงานสัมมนารับจำนวนจำกัด ๓๐๐ ท่านแรกเท่านั้น

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา

 "ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ๔ ภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง"

(ภาคเหนือ)

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.

ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................................................

หน่วยงาน ..............................................................................................................................

ชื่อสถานี..................................................................คลื่นความถี่ออกอากาศ.............................

สถานที่ติดต่อ..........................................................................................................................

โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...........................โทรสาร...........................

E-mail address …………………………………………………………………………………….

๒. ประเภทอาหาร  ธรรมดา    มุสลิม         มังสวิรัติ

๓. มีความประสงค์(โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ไม่เกินหน่วยงานละ ๒ ท่าน)

            ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน          ๑ ท่าน         ๒ ท่าน        

      คือ  ๑.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................

                        ๒.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................

            ไม่สะดวกเข้าร่วมงานสัมมนา เนื่องจาก.......................................................................

๔. โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้

            ä ทางโทรสาร ๐-๒๖๑๘-๗๘๗๙  ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

            ä ทาง E-mail address  ok_mass2002@yahoo.com  โดยตั้งชื่อ file: "ตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน" ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

            ä ทางจดหมายด่วนพิเศษ(EMS) ถึง ผู้ประสานงาน  เลขที่ ๑๖๙/๑๙  ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ นับวันตีตราไปรษณีย์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เป็นวันสุดท้าย

            *** ผู้ส่งแบบตอบรับภายหลังจากวันที่กำหนดจะไม่สามารถรับสิทธิในการรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

หมายเหตุ :      ๑. โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ที่คณะทำงาน    - คุณวิลัยพร ชัยมงคล โทร.๐๘๖-๙๗๔๖๔๘๔ หรือ ๐-๒๖๑๘-๗๗๘๑-๔ ต่อ ๑๐๘

                  - คุณรัชนก   ปัตเทสัง โทร.๐๘๓-๑๗๘๐๕๖๗ หรือ ๐-๒๖๑๘-๗๗๘๑-๔ ต่อ ๑๐๗

                   ๒. วันลงทะเบียนขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด ยื่น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

                   ๓. การเข้าร่วมงานสัมมนารับจำนวนจำกัด ๓๐๐ ท่านแรกเท่านั้น

 

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา

 "ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง"

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................................................

หน่วยงาน ..............................................................................................................................

ชื่อสถานี..................................................................คลื่นความถี่ออกอากาศ.............................

สถานที่ติดต่อ..........................................................................................................................

โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...........................โทรสาร...........................

E-mail address …………………………………………………………………………………….

๒. ประเภทอาหาร  ธรรมดา    มุสลิม         มังสวิรัติ

๓. มีความประสงค์(โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ไม่เกินหน่วยงานละ ๒ ท่าน)

            ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน          ๑ ท่าน         ๒ ท่าน        

      คือ  ๑.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................

                        ๒.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................

            ไม่สะดวกเข้าร่วมงานสัมมนา เนื่องจาก.......................................................................

๔. โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้

            ä ทางโทรสาร ๐-๒๖๑๘-๗๘๗๙  ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

            ä ทาง E-mail address  ok_mass2002@yahoo.com  โดยตั้งชื่อ file: "ตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน" ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

            ä ทางจดหมายด่วนพิเศษ(EMS) ถึง ผู้ประสานงาน  เลขที่ ๑๖๙/๑๙  ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  นับวันตีตราไปรษณีย์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เป็นวันสุดท้าย

            *** ผู้ส่งแบบตอบรับภายหลังจากวันที่กำหนดจะไม่สามารถรับสิทธิในการรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

หมายเหตุ :      ๑. โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ที่คณะทำงาน    - คุณวิลัยพร ชัยมงคล โทร.๐๘๖-๙๗๔๖๔๘๔ หรือ ๐-๒๖๑๘-๗๗๘๑-๔ ต่อ ๑๐๘

                  - คุณรัชนก   ปัตเทสัง โทร.๐๘๓-๑๗๘๐๕๖๗ หรือ ๐-๒๖๑๘-๗๗๘๑-๔ ต่อ ๑๐๗

                   ๒. วันลงทะเบียนขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด ยื่น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

                   ๓. การเข้าร่วมงานสัมมนารับจำนวนจำกัด ๓๕๐ ท่านแรกเท่านั้น

 

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา

 "ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ๔ ภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง"

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.

ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................................................

หน่วยงาน ..............................................................................................................................

ชื่อสถานี..................................................................คลื่นความถี่ออกอากาศ.............................

สถานที่ติดต่อ..........................................................................................................................

โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...........................โทรสาร...........................

E-mail address …………………………………………………………………………………….

๒. ประเภทอาหาร  ธรรมดา    มุสลิม         มังสวิรัติ

๓. มีความประสงค์(โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ไม่เกินหน่วยงานละ ๒ ท่าน)

            ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน          ๑ ท่าน         ๒ ท่าน        

      คือ  ๑.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................

                        ๒.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................

            ไม่สะดวกเข้าร่วมงานสัมมนา เนื่องจาก.......................................................................

๔. โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา(เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)ดังนี้

            ä ทางโทรสาร ๐-๒๖๑๘-๗๘๗๙  ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

            ä ทาง E-mail address  ok_mass2002@yahoo.com  โดยตั้งชื่อ file: "ตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน" ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

            ä ทางจดหมายด่วนพิเศษ(EMS) ถึง ผู้ประสานงาน  เลขที่ ๑๖๙/๑๙  ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  นับวันตีตราไปรษณีย์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เป็นวันสุดท้าย

            *** ผู้ส่งแบบตอบรับภายหลังจากวันที่กำหนดจะไม่สามารถรับสิทธิในการรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

หมายเหตุ :      ๑. โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ที่คณะทำงาน   - คุณวิลัยพร ชัยมงคล โทร.๐๘๖-๙๗๔๖๔๘๔ หรือ ๐-๒๖๑๘-๗๗๘๑-๔ ต่อ ๑๐๘

                 - คุณรัชนก   ปัตเทสัง โทร.๐๘๓-๑๗๘๐๕๖๗ หรือ ๐-๒๖๑๘-๗๗๘๑-๔ ต่อ ๑๐๗

                   ๒. วันลงทะเบียนขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด ยื่น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

                   ๓. การเข้าร่วมงานสัมมนารับจำนวนจำกัด ๓๐๐ ท่านแรกเท่านั้น

 --
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://www.nakkhaothai.com
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog
--
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://www.nakkhaothai.com
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก