ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

วันที่ 27 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องประชุม ณ ตึกศิษย์เก่า และชั้น 7 ตึกสยามมินทร์ คณะแพทยศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท-เอก แพทย์ประจำบ้านและผู้สนใจ
สมัครเข้าฟังการประชุมอบรมวิชาการนานาชาติประสาทวิทยาศาสตร์
14th IBRO-APRC Associate School of Neuroscience และ 14th Thai Neuroscience Society
Conference 2010
27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

   
    เนื่องด้วยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย จัดการประชุมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติประสาทวิทยาศาสตร์ International
Brain Research Organization-Asia Pacific Regional Committee (IBRO-APRC) Neuroscience Associate School โดยจะมี การบรรยาย
อภิปราย การนำการเสนอบทความวิจัย ตลอดจนการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร ผู้สอนและผู้เข้าอบรม โดยมีคณะวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก ต่างประเทศและจากสถาบันที่มีชื่อเสียง ระหว่างวันที่ 27 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องประชุม ณ ตึกศิษย์เก่า และชั้น 7 ตึกสยามมินทร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
    โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นักศึกษาปริญญาเอก และอาจารย์นักวิจัยรุ่นเยาว์จากนานาชาติ ในแถบภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค นักศึกษา
ปริญญา โท-เอก นักศึกษา MD-Ph.D แพทย์ประจำบ้าน จากมหาวิทยาลัยในประเทศ สามารถเรียนรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับก้าวหน้าทันสมัยวิทยาการใหม่ๆ ในการวิจัย
ทาง ประสาทวิทยาศาสตร์ แลก เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับ นักประสาทวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ พัฒนาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาการและการศึกษาบัณฑิตศึกษาทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ของไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลต่อไป
    โดยผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
 
1.
IBRO- APRC Associate School of Neuroscience สามารถสมัคร 2 ประเภทโดย
    ๑. รับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังการบรรยายโดยไม่เข้าร่วมกลุ่มย่อย จำนวน 80 คน
    และ  
    ๒. รับผู้สมัครเข้าประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 25 คน ให้กรอกใบสมัครที่แนบมา 1 ชุด ภาษาอังกฤษ
 
2.
ประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ไทย  
    ๑. รับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน  
       
   
หมดเขตสมัครวันที่ 8 มกราคม 2553
 
       
Download File : Right Click --> Save Target as...
       

       
Schedule of
14th IBRO-APRC Associate School of Neuroscience
“ Synaptic Plasticity : From Basics to Clinical Applications”
January 27 – 31, 2010
Lecture Hall, 2nd Floor, Siriraj Alumni Building
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

     
Wed January 27, 2010
 
  08.30 - 09.00 Registration  
  09.00 - 09.20 Opening Ceremony  
  09.20 - 09.40 Introduction to IBRO  
            Prof. YS Chan  
  09.40 - 10.30 Introduction to IBRO School, Lecturer  
  10.30 - 11.00 -----------Group Photo & Coffee Break-----------  
  11.00 - 12.00 Basic Lecture I :  
            Prof. YS Chan  
  12.00 - 13.00 ---------------------------Lunch----------------------------  
  13.00 - 14.00 Basic Lecture II : Cells and molecules that restrict functional connectivity
            Prof. Daisy KY Shum  
  14.00 - 15.00 Basic Lecture III : Learning & memory: from behavior to molecules and back
            Prof. Sumantra Chattarji  
  15.00 - 15.15 --------------------Coffee-Break------------------------  
  15.15 - 17.30 Introduction to Project work & Campus Tour  
    Lecturers / Thai Neuroscientists  
  17.30 - 19.00 ----------------------Reception--------------------------  
       
Thurs January 28, 2010
 
  08.30 - 09.30 Basic Lecture IV : Cortical maps and plasticity  
              Prof. Chou Hung  
  09.30 - 10.30 Advanced Lecture 1 :  
              Prof. YS Chan  
  10.30 - 11.00 --------------------------------Coffee-Break----------------------------  
  11.00 - 12.00 Project work : Literature search & review (Central library)  
  12.00 - 13.00 -------------------------------------Lunch-----------------------------------  
  13.00 - 14.00 Special Lecture 1 : “ Emotion”  
              Prof. Hitoshi Okamoto  
  14.00 - 15.00 Special Lecture 2: Functional analysis of the habenula in control of fear
              Prof. Hitoshi Okamoto  
  15.00 - 15.30 -------------------------------Coffee-Break-----------------------------  
  15.30 - 17.30 Project work : Literature search & review (Central library)  
  18.00 - 19.00 -----------------------------------Dinner-----------------------------------  
  19.00 - 20.30 Project work : Literature search & review (Central library)  
       
Fri January 29, 2010
 
  08.30 - 09.30 Advanced Lecture 2 : Cell-based therapy for neural repair  
              Prof. Daisy KY Shum  
  09.30 - 10.30 Advanced Lecture 3: Stress, memory and the amygdala  
              Prof. Sumantra Chattarji  
  10.30 - 11.00 -----------------------------Coffee-Break----------------------------------  
  11.00 - 12.00 Project work : Literature search & review (Central library)  
  12.00 - 13.00 ----------------------------------Lunch-----------------------------------------  
  13.00 - 14.00 Advanced Lecture 4: Cortical prosthetics development  
              Prof. Chou Hung  
  14.00 - 15.00 Group discussion & prepare for presentation  
  15.00 - 15.15 -----------------------------Coffee-Break-----------------------------------  
  15.15 - 17.30 Project work : Literature search & review (Central library)  
  18.00 - 19.00 ----------------------------------Dinner----------------------------------------  
  19.00 - 20.30 Project work : Literature search & review (Central library)  
       
Sat January 30, 2010
 
  08.30 - 09.30 Special Lecture 1 : Plasticity after the brain and spinal cord injury (2)  
               Prof. Tadashi Isa  
  09.30 - 10.30 Special Lecture 3: Plasticity after the brain and spinal cord injury (2)  
               Prof. Isa Tadashi  
  10.30 - 11.00 ------------------------------Coffee-Break---------------------------------  
  11.00 - 12.00 Project work : Literature search & review (Central library)  
  12.00 - 13.00 -----------------------------------Lunch---------------------------------------  
  13.00 - 14.00 Special Lecture 2 : Hormone and Behaviors  
               Prof. Ishwar Parhar  
  14.00 - 15.00 Special Lecture 6 : Brain : The Next Frontier  
               Prof. Ishwar Parhar  
  15.00 - 15.15 --------------------------------Coffee-Break-------------------------------  
  15.15 - 17.30 Group discussion & prepare for presentation  
       
Sun January 31, 2010
 
  09.00 - 09.30 Group I presentation  
  09.30 - 10.00 Group II presentation  
  10.00 - 10.15 ------------------------Coffee-Break--------------------  
  10.15 - 10.45 Group III presentation  
  10.45 - 11.15 Group IV presentation  
  11.15 - 12.00 Certificate presentation  
  12.00 - 13.00 ----------------------------Lunch----------------------------  
       
       

     

     
Schedule of
The 14th Thai Neuroscience Society Conference
February 1 – 2, 2010
Lecture Hall, 2nd Floor, Siriraj Alumni Building
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

     
Mon Febuary 1, 2010
 
  08.30 - 09.00 Registration  
  09.00 - 09.20 Opening Ceremony  
  09.20 - 10.10 Special Lecture I : Roongtam Ladpli Lecture  
            Prof. Naiphinich Kotchabhakdi  
  10.10 - 10.30 --------------------------Coffee Break------------------------  
  10.30 - 11.15 Special Lecture II:  
            Prof. DY Shum  
  11.15 - 12.00 Special Lecture III:  
            Prof. Ishwar S.Parhar  
  12.00 - 14.30 Lunch / Poster Viewing / Coffee-Break
  14.30 - 15.15 Special Lecture IV : Neural coding of object recognition in monkey visual cortex
            Prof. Chou P. Hung
  15.15 - 16.00 Special Lecture V :  
            Prof. YS Chan  
  18.00 - 21.00 --------------------------Reception----------------------------  
       
Tue Febuary 2, 2010
 
  08.30 - 09.00 Registration  
  09.00 - 12.00 Symposium : Deep brain stimulation, vagal nerve stimulation and transcranial stimulation and neurological
    disorders  
    Dr. Apichart , Dr. Attaporn Boonkerd, Dr. Jarugool Tretriluxana, Dr. Zeng Lertmanorat
  12.00 - 14.30 --------------------Lunch / Poster Viewing---------------------  
  14.30 - 15.00 -----------------------------Coffee Break---------------------------  
  15.00 - 16.00 Special Lecture VI :  
             Prof. AG Phillips  
  16.00 - 16.30 Best Poster Award & Closing Ceremony  
       
     

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809/wordcamp-bangkok-2009-pool-party

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก