ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง ถือเป็นกลไกสนับสนุนที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงคู่ขนานกัน ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดเสวนาเพื่อเสนอหลักการ แนวคิด การบริหารและการจัดการระบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ที่สนองตอบต่อหลักแนวคิดด้านโอกาสและความเสมอภาค ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่าย ด้านการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน และด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร ที่สามารถนำไปสู่การปฏิรูปร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
          สำนักงานฯ กำหนดจัดเสวนาเรื่อง ระบบการบริหารจัดการใหม่ การเงินเพื่อการอุดมศึกษา วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดการดังนี้

เวลา ๐๙.๓๐ น.           เปิดการสัมมนา โดย รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา
เวลา ๐๙.๔๕ น.          นำเสนอเรื่อง การบริหารและการจัดการการระบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา โดย ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว
เวลา ๑๐.๑๕ น.           อภิปรายร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในประเด็น การเปลี่ยนแปลง
                                   ระบบการจัดสรรเงินจากเดิมที่จัดสรรผ่านด้านอุปทานมาเป็นการจัดสรรผ่านด้านอุปสงค์ การจัดตั้ง
                                   หน่วยงานกลางเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา และ แนวทางการดำเนินงานในช่วง
                                   เปลี่ยนผ่าน ดำเนินการอภิปรายโดย ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
          ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา 
          โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๖-๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๐๘๓--
โปรดอ่านบล็อก
twitter
mondayblog /senateblog
tuesdayblog/designblog
wednesdayblog/senateblog
thursdayblog/blog1951/sunnews9
fridayblog/9fridayblog
saturdayblog /kratongblog
sundayblog /chun1951
http://www.sahavicha.com
http://teetwo.blogspot.com
http://www.nakkhaothai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก