ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00 - 17.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นทรัลเวิลด์

สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย "TLCA Annual Risk Management Conference 2010" วันอังคารที่ 16 – วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นทรัลเวิลด์ ตามกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 
08.00 - 08.30 น.           ลงทะเบียน 

08.30 - 08.45 น.           กล่าวเปิดงาน 
                                        โดย คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ
                                        นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

08.45 - 09.30 น.           ปาฐกถาพิเศษ “ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป”
                                        โดย คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
                                        เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

09.30 - 10.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00 น.           เสวนา “CEO Challenge – Leading through uncertainty”
                                        โดย คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                                        บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 
                                        คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ
                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
                                        ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
                                        กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
                                        คุณธีรพงศ์ จันศิริ
                                        ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
                                        ดำเนินรายการโดย ดร. พสุ เดชะรินทร์
                                        หัวหน้าภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 - 13.30 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.30 น.           เสวนา “CFO Challenge – Linkage of risk management, capital management, 
                                        and financial management”
                                        โดย คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช
                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
                                        ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
                                        รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
                                        คุณปรารถนา มงคลกุล
                                        กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
                                        คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 
                                        รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
                                        ดำเนินรายการโดย คุณอัครพงษ์ ไทยานนท์
                                        ผู้อำนวยการอาวุโสแผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

15.30 - 16.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

16.00 - 17.30 น.           “Corporate legal risk management”
                                        โดย คุณวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 
                                        กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
08.00 - 08.30 น.           ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น.           เสวนา “Approach to risk management at the board level” 
                                        โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
                                        ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                                        หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง
                                        กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
                                        คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
                                        กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเคพีเอ็มจีภูมิไชย
                                        คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย 
                                        กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
                                        ดำเนินรายการโดย คุณปริพัตร บูรณสิน 
                                        กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกวินน์คอนซัลติ้ง จำกัด

10.30 - 10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.45 น.           เสวนา “Linking risk and corporate performance management”
                                        โดย ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
                                        กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
                                        คุณนริศ เชยกลิ่น
                                        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานการเงินและบัญชี และสายงานบริหารทรัพย์สิน
                                        บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
                                        คุณทายาท ศรีปลั่ง
                                        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร
                                        กลุ่มน้ำตาลมิตรผล
                                        ดำเนินรายการโดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
                                        หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด

12.45 - 14.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.00 – 15.15 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.00 - 17.30 น.           “Forecasting with confidence : Sharing best practices in Budgeting 
                                        and Planning”
                                        โดย คุณอัครพงษ์ ไทยานนท์
                                        ผู้อำนวยการอาวุโส แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
                                        ดร. กิรณ ลิมปพยอม
                                        ผู้อำนวยการสายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
          ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ กนกวรรณ เข็มมาลัย 0-2229-2048
          ณัฐยา เมืองแมน 0-2229-2043
          สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชัญญณัส ตันติชนะกุล 0-2229-2526

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809/wordcamp-bangkok-2009-pool-party

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก