ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

17-19 ก.พ. 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

17-19 ก.พ. เชิญร่วมประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 ที่ รร.มิราเคิล

         การ ประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 "ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง" วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการสาธารณสุขไทย ที่มีการระดมประสบการณ์ แนวคิด นวัตกรรม ด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง และนำพาสังคมสู่สุขภาวะ

 

         โดย การประชุมวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ เนื่องจากเล็งเห็นว่าพื้นที่ ตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล รวมถึงสถานพยาบาลในพื้นที่ คือยุทธศาสตร์สำคัญของการนำข้อมูลไปสู่การใช้ประโยชน์ และส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีอีกเงื่อนไขที่สำคัญ ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลระดับพื้นที่กับระดับชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่ต้องหาทางเลือกที่เหมาะสม ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และมีความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลน้อยที่สุด

 

         การ ประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงนับเป็นเวทีสำคัญ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนถิ่น องค์ภาคประชาชน ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ ในระดับพื้นที่ และหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพในส่วนกลาง ร่วมกันประสานพลังความรู้และความคิด เพื่อสร้างสรรค์ทางออกให้กับประเด็นท้าทายต่างๆของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ไปสู่ทิศทางใหม่ที่เข้มแข็ง และมีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม โดยบทสรุปส่วนหนึ่ง จะอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ที่จะได้จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในขั้นตอนสุดท้ายของการประชุม

 

         การ ประชุมวิชาการครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพของประเทศ ภายใต้ เครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพไทย (Thai Health Information System Network: THINK) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ

 

 

การประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

1st Thai Health Information System Conference 2010

ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง

(Wealthy Information for Healthy Communities)

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการประชุม

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553

 

9.00 – 10.15 น.

 

พิธีเปิด

บรรยายพิเศษ : “ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง”

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.

 

อภิปรายหมู่ 1 :

เข็มมุ่งการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ เริ่มต้นที่พื้นที่

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 16.30 น.

 

 

 

ห้องย่อยที่ 1 :

พลังของข้อมูลกับการจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพในพื้นที่

ห้องย่อยที่ 2:

การควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ บทบาทพื้นฐานของระบบข้อมูล

ห้องย่อยที่ 3 :

ตกผลึกบทเรียนการพัฒนาข้อมูลเพื่อบริการสุขภาพในพื้นที่

13.00 – 14.30 น.

 

ปมปัญหาสิ่งแวดล้อม กับบทบาทของข้อมูล คำตอบของหลายคำถาม

ทางเลือกการบูรณาการระบบข้อมูลเพื่อการจัดการโรคเรื้อรังในพื้นที่ ภาระหนักของระบบสุขภาพ

ข้อมูลบริการปฐมภูมิ รากฐานของข้อมูลเพื่อบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ

14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และนำเสนอโปสเตอร์

 

15.00 – 16.30 น.

 

ความท้าทายในการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินในพื้นที่

ค้นหาคำตอบ ระบบข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่

ผสานข้อมูลระดับอำเภอ พื้นฐานของการพัฒนาระบบบริการและบริหารการคลังสุขภาพ

 

 

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

 

9.00 – 12.00 น.

 

 

 

 

ห้องย่อยที่ 1 :

พลังของข้อมูลกับการจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพในพื้นที่

ห้องย่อยที่ 2:

การควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ บทบาทพื้นฐานของระบบข้อมูล

ห้องย่อยที่ 3 :

ตกผลึกบทเรียนการพัฒนาข้อมูลเพื่อบริการสุขภาพในพื้นที่

9.00 – 10.15 น.

 

ข้อมูลสุขภาพในฐานะเครื่องมือสำหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

การตาย และภาวะสุขภาพ ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่ยังต้องพัฒนา

จุดประกายข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ

10.15 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและนำเสนอโปสเตอร์

 

10.45 – 12.00 น.

 

สถานะและบทบาทของข้อมูลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

เกาะประเด็นร้อน ข้อมูลเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคในชุมชน

จัดกระบวนข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพหลากมิติ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 15.00 น.

อภิปรายหมู่ 2 :

ทางเลือกและทางออกการบูรณาการระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่กับระดับชาติ

ปิดการประชุมวิชาการ

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

 

9.00 – 10.15 น.

 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

พิจารณาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.

 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

พิจารณาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

นำเสนอชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ

และบทบาทในการติดตามระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศ

 

หมายเหตุ: การประชุมวิชาการ อยู่ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2553 สำหรับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถเข้าร่วมในเวทีสมัชชาสุขภาพได้

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หน่วยงานประสานการประชุมวิชาการข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ

 

 

Update 02-02-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809/wordcamp-bangkok-2009-pool-party

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก