ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 น.-16.00 น.ณ ห้องคอนเวนชั่น A โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 
แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์  2553 เวลา 08.30 น. 16.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น A โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

 

 


ข้าพเจ้า_________________________  ตำแหน่ง______________________

หน่วยงาน/บริษัท_______________________________________________

ที่อยู่_____________________________________________________

โทรศัพท์______________________โทรสาร_________________________

ขอแสดงความจำนงดังต่อไปนี้

¨  ไม่เข้าร่วมประชุม               

¨  เข้าร่วมประชุม

¨  ขอส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ชื่อ__________________ตำแหน่ง_____________

โทรศัพท์______________________โทรสาร_________________________

 

หมายเหตุ :  กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
ทางโทรสารหมายเลข 02-7133996 หรือ
แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่ คุณจิตรลดา พนาเวศร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7133994-5

กำหนดการสัมมนา ครั้งที่ 1
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์  2553 เวลา 08.30 น.16.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น A โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

 

 

08.30 น. - 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 น. - 09.15.         พิธีเปิดการประชุมสัมมนา

                                        กล่าวรายงาน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

                                        พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

09.15 น.-10.15 น.           การนำเสนอรายละเอียดโครงการ/ การตอบข้อซักถาม โดย

                                        รศ. ดร. อุรุยา วีสกุล                                      ผู้อำนวยการโครงการ

                                        ดร.จามรี วรรณไกรโรจน์                            ผู้จัดการโครงการ

                                        นายปริญญา เปาทอง                                     รองผู้จัดการโครงการ

                                        รศ. ภก. ดร. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ                              ผชช. ด้านเภสัชศาสตร์แผนโบราณ/ สมุนไพร

                                        ผศ. ภก. ดร. ชำนาญ ภัตรพานิช                    ผชช. ด้านเภสัชศาสตร์แผนปัจจุบัน

                                        ผศ. ภก. ดร. รุ่งเพ็ชร  สกุลบำรุงศิลป์           ผชช. ด้านเภสัชศาสตร์แผนปัจจุบัน

                                        รศ. ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา                         ผชช.  ด้านการประเมินผล/ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

10.15 น.-10.30 น.           รับประทานอาหารว่าง

10.30 น.-12.00 น.           ตอบข้อซักถาม/ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ จัดทำแบบสอบถาม

12.00 น.-13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงที่ 2 ช่วงบรรยายและเสวนา

13.00 น.-14.20 น.           การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยา/ สมุนไพรขนาดกลางและขนาดย่อม" โดย

                                 คุณสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล                         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน             

                                         ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

                                         ผู้แทนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

14.20-15.45 น.                เสวนาเรื่อง "ทางรอดอุตสาหกรรมยาไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข" โดย

                                        ภ.ก. วินิต อัศวกิจวิรี                                      ผู้อำนวยการกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                                        ภ.ก. เชิญพร เต็งอำนวย                                 นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

                                        นายไพศาล เวชพงศา                                     นายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร

                                        ผศ. ภก. ดร. รุ่งเพ็ชร  สกุลบำรุงศิลป์           ผู้ดำเนินการเสวนา

                                        (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม)

15.45-16.00 น.                สรุปผลการสัมมนาและกล่าวปิดการสัมมนา


 

 


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก