ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

จาก งานวิจัยพบว่าเรายังจัดการศึกษาหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับ กลไกการทำงานของสมอง เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความ สำคัญต่อความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสื่อสารคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม
          สำนักงานฯ กำหนดเสวนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดการดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น.           เปิดเสวนาโดย เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์ธงทองจันทรางศุ)
เวลา ๐๙.๓๐ น.           อภิปรายโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา นักวิชาการอิสระ เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
                                        กับการทำงานของสมอง อ.ประชุม นิ่มหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก จังหวัดเชียงใหม่ 
                                        อ.บุญเจือ ทองประหวั่น ผู้จัดการโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา 
                                        ดำเนินการอภิปรายโดย รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล)
เวลา ๑๐.๓๐ น.           อภิปรายทั่วไป และปิดการประชุม
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
          ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา 
          โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๖-๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๐๘๓


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก