ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

แบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา
 "ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง"
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นาม สกุล...........................................................................................................................
หน่วย งาน ..............................................................................................................................
ชื่อสถานี..................................................................คลื่นความถี่ออกอากาศ.............................
สถาน ที่ติดต่อ ..........................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...........................โทรสาร...........................
E-mail address …………………………………………………………………………………….
๒. ประเภทอาหาร  ธรรมดา    มุสลิม         มังสวิรัติ
๓. มีความประสงค์(โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ไม่เกินหน่วยงานละ ๒ ท่าน)
            ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน          ๑ ท่าน         ๒ ท่าน        
      คือ  ๑.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................
                        ๒.ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง......................................
            ไม่สะดวกเข้าร่วมงานสัมมนา เนื่องจาก.......................................................................
๔. โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้
            ä ทางโทรสาร ๐-๒๖๑๘-๗๘๗๙  
            ä ทาง E-mail address  ok_mass2002@yahoo.com  โดยตั้งชื่อ file: "ตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน" 
            ä ทางจดหมายด่วนพิเศษ(EMS) ถึง ผู้ประสานงาน  เลขที่ ๑๖๙/๑๙  ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
 
           
หมายเหตุ :      ๑. โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ที่คณะทำงาน    - คุณวิลัยพร ชัยมงคล โทร.๐๘๖-๙๗๔๖๔๘๔ หรือ ๐-๒๖๑๘-๗๗๘๑-๔ ต่อ ๑๐๘
                  - คุณรัชนก   ปัตเทสัง โทร.๐๘๓-๑๗๘๐๕๖๗ หรือ ๐-๒๖๑๘-๗๗๘๑-๔ ต่อ ๑๐๗
                   ๒. วันลงทะเบียนขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด ยื่น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
                  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก