ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรค 2 รัฐธรรมนูญ 2550"

1
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง
"โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรค 2 รัฐธรรมนูญ 2550"
***************************
กรุณากรอกข้อมูลอย่างละเอียดหรือใส่ 􀀳ใน 􀀘 เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและเตรียมงาน
(ถ้าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทำให้ท่านเสียสิทธิในการลงทะเบียนได้)
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)............................................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน 􀁆 􀁆 􀁆 􀁆 􀁆 􀁆 􀁆 􀁆 􀁆 􀁆 􀁆 􀁆 􀁆
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก เลขที่.................. หมู่ที่........ ถนน............................... ตรอก/ซอย...............................
ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์.................................... โทรศัพท์......................................... โทรสาร....................................
โทรศัพท์มือถือ.................................. E-mail ..............................................
2. ข้อมูลการทำงาน
อาชีพ............................................................................... ตำแหน่ง(ถ้ามี) .......................................................
􀀘 หน่วยงานราชการ 􀀘 ภาคธุรกิจเอกชน 􀀘 นักวิชาการ
􀀘 ประชาชน 􀀘 อื่น ๆ (กรุณาระบุ)................................................
ชื่อหน่วยงาน(ถ้ามี) .........................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่.................. หมู่ที่........ ถนน................................... ตรอก/ซอย................................
ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.................................................. โทรสาร......................................
3. ข้อมูลการแจ้งวันและเวลาที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม
แบบฟอร์มนี้ให้ใช้สำหรับเพื่อการเข้าร่วมประชุมเฉพาะครั้งเท่านั้น ถ้าต้องการสมัครมากกว่า 1 ครั้ง ให้แยก
ใบสมัครสำหรับแต่ละครั้ง
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม สถานที่จัดประชุม
1 􀀘 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
2 􀀘 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
3 􀀘 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 จังหวัดชลบุรี
4 􀀘 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 􀀘 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 กรุงเทพมหานคร
6 􀀘 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมได้มากกว่า 1 ครั้ง หรือ 1 ภูมิภาค ท่านมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพียงครั้งเดียว (ถ้ามีสิทธิ) ผู้จัดฯให้สิทธิกับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการตอบรับซึ่งอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ก่อน
สำหรับเจ้าหน้าที่ : รหัสผู้ลงทะเบียน...................................
วันที่....................................พ.ศ. 2553 เวลา.......................น.
2
4. ข้อมูลกลุ่มประเภทโครงการที่ต้องการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้าพเจ้าขอแจ้งความจำนงการเข้าร่วมนำเสนอความคิดเห็น ในกลุ่มประเภทโครงการ ต่อไปนี้
หมายเหตุ : ผู้สมัครเลือกได้ไม่เกินสองกลุ่ม โดยใส่เลข 1 และ 2 ตามลำดับความต้องการ ทั้งนี้ ในกรณีมี ผู้
ลงทะเบียนจำนวนมาก ผู้จัดฯ จะจัดกลุ่มตามความเหมาะสมต่อไป
􀀘 กลุ่มที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรม/เหมืองแร่ (นิคมอุตสาหกรรม / โรงงานปิโตรเคมี / เหมืองแร่ / ถลุง,หลอมโลหะ
/ กำจัดขยะอุตสาหกรรม)
􀀘 กลุ่มที่ 2 กลุ่มพลังงาน/น้ำ (เขื่อน / อ่างเก็บน้ำ / โรงไฟฟ้า / ชลประทาน / ผันน้ำ /ผลิตสารกัมมันตรังสี)
􀀘 กลุ่มที่ 3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ(ท่าเทียบเรือ / สนามบิน / ทำเกษตรกรรมที่มีการดัดแปลง
พันธุกรรม / สนามกอล์ฟ)
􀀘 กลุ่มที่ 4 กลุ่มพื้นที่ (พื้นที่อนุรักษ์ - พื้นที่อ่อนไหว / ถมทะเล,ทะเลสาบ / สิ่งก่อสร้างกันคลื่น) /
อื่น ๆ (กรุณาระบุประเภทโครงการ)...............................................................
5. ข้อมูลประกอบการแสดงความคิดเห็น
5.1 ข้าพเจ้าขอให้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ (สามารถส่งเอกสารเพิ่มมาเป็น
เอกสารแนบได้)
5.1.1 ประเภทโครงการที่ข้าพเจ้าต้องการให้ความคิดเห็นคือ .................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5.1.2 ข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ คือ .................................................................... .....................................................
..................................................................................................................................................................................
5.1.3 หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการเสนอความคิดเห็น(ถ้ามี) ......................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5.1.4 แหล่งที่มาของข้อมูล (ถ้ามี) ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5.2 ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม กลับมายังคณะอนุกรรมการฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
􀀘 E‐mail : rubfung67@hotmail.com 􀀘 ไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 1111
􀀘 นำมาส่งด้วยตนเองที่ เรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(กรุณาวงเล็บมุมซอง "เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นโครงการอาจรุนแรงฯ")
6. ที่อยู่ที่ท่านต้องการให้คณะอนุกรรมการฯ ติดต่อกลับไปยังท่าน
􀀘 ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก
􀀘 ที่ทำงาน
ลงนาม................................................................................
วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. 2553

คณะกรรมการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คณะกรรมการ 4 ฝ่าย)


โดย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงรายการ
"โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ"*

*"โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ" หมายถึง "โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ หรือทดแทน หรือชดเชยได้อย่างเหมาะสมหรือต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสภาพ"

หากโครงการใดตรงกับความหมายข้างต้น จะต้องศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งได้ให้ "องค์การอิสระ" ให้ความเห็นประกอบ ก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

ขอ เชิญประชาชนเข้าร่วมเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงรายการ "โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ"

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553    เชียงใหม่
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553    ขอนแก่น
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553    ชลบุรี
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553    นครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553    กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
เวลา 08.00 น. - 16.00 น. การเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ (Technical Hearing)
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป (Public Hearing)

ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553    กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
เวลา 08.00 น. – 12.00 น. สรุปเนื้อหาการให้ความเห็นจาก 5 ครั้งแรก
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. การปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปในภาพรวม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณา

(ผู้เข้าร่วมประชุมควรเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลาเริ่มกำหนดการ จึงจะทำให้ท่านเข้าใจและใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง)

 


 

วิธีการเข้าร่วมประชุม

 1. ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนวันประชุมแต่ละครั้ง ที่ www.publicconsultation.opm.go.th หรือ กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมส่งไปรษณีย์มาที่ ตู้ป.ณ. 1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพ 10302 วงเล็บมุมซอง "แสดงความคิดเห็นโครงการอาจจะรุนแรงฯ" หรือ โทรสาร 02 2814872 (หากประเด็นที่ต้องการนำเสนอมีมาก ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม)
 2. ในกรณีที่ต้องการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ โปรดแนบเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนวันประชุมแต่ละครั้ง ที่ ตู้ป.ณ. 1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพ 10302 หรือ e-Mail : rubfung67@hotmail.com หรือ โทรสาร 02 281 4872
 3. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ ได้ภายใน 3 วันก่อนวันประชุมแต่ละครั้งที่ www.publicconsultation.opm.go.th
 4. นำบัตรประชาชนมาแสดงตนในวันที่เข้าร่วมการประชุม

หมายเหตุ

 • หากมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมฯ เป็นจำนวนมาก ผู้จัดการประชุมจะให้สิทธิกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งลงทะเบียนและเสนอประเด็นก่อน
 • สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมได้มากกว่า 1 ครั้ง (หรือ 1 ภูมิภาค) ท่านมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพียงครั้งเดียว (ถ้ามีสิทธิ) ผู้จัดฯให้สิทธิกับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการตอบรับซึ่งอยู่ในภูมิภาค นั้นๆ ก่อน

 

ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

 1. ใช้เอกสารร่าง 19 ประเภทกิจการในรายการ "โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ" ที่ดาวน์โหลด จากเว็บไซต์เป็นหลัก ในการศึกษาและทำความเข้าใจในการร่วมฟังความคิดเห็น
 2. ในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นควรมีเอกสารประกอบ หรือเอกสารอ้างอิงที่เป็นวิทยาศาสตร์ หรือเป็นที่ยอมรับซึ่งจะทำให้มีน้ำหนักในการนำเสนอเหตุผลมากขึ้น
 3. เมื่อเข้าร่วมการประชุมเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนำเสนอประเด็นที่ต้องการแล้ว ขอให้พิจารณารับฟังข้อมูลและความเห็นทั้งหมดในการประชุม
 4. ตัวอย่างประเด็นการพิจารณาทบทวนเรื่องรายการประเภทของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ
  1. ควร เพิ่มหรือลดจำนวนรายการประเภทโครงการหรือกิจกรรมหรือไม่ มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไร มีข้อมูล ผลการศึกษา หรือหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนข้อเสนออย่างไร
  2. ขนาด กำลังการผลิต หรือขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์สำหรับกำหนดประเภทของ โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง มีความเหมาะสมหรือไม่ มีข้อเสนอในการปรับปรุงอย่างไร มีเหตุผล ข้อมูลประกอบข้อเสนอย่างไร
  3. ใน กรณีที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว แต่จะมีการขยายขนาดโครงการหรือต่ออายุ (เช่น การให้สัมปทานเหมืองแร่ ฯลฯ) จะต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของ ม.67 ทั้งหมดหรือไม่ จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
  4. จำนวน รายการโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสม? หากพิจารณาในแง่กำลัง ขีดความสามารถกับภาระความรับผิดชอบขององค์การอิสระ และในแง่กรอบเวลาที่กำหนดให้องค์การอิสระต้องให้ความเห็นประกอบภายในเวลา 60 วัน
  5. ข้อพิจารณาในแง่ความ เหมาะสมของต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของมาตรา 67 วรรคสอง กับการลงทุนของโครงการหรือกิจกรรมบางประเภท ที่อาจมีต้นทุนด้านการลงทุนต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐ ธรรมนูญมาก
   ฯลฯ

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809/wordcamp-bangkok-2009-pool-party

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก