ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องเดอะ อโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ


เอกสารประกอบการประชุมทีมผู้บริหาร วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 3

เหลียวมองผลกระทบ...ก่อนคิดถึงอนาคต CL”

 

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนา เหลียวมองผลกระทบ...ก่อนคิดถึงอนาคต CL” ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552  เวลา 13.00 16.30 น. ณ ห้องเดอะ อโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2551 ทั้งผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซึ่ง HITAP ได้ทำการศึกษา รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของมาตรการการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจง และเพื่อเสนอแนะกลยุทธ์สำหรับการพิจารณาการบังคับใช้สิทธิบัตรยาในอนาคตแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินนโยบายดังกล่าวในอนาคตมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคาดว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจะมีประมาณ  100 200 คน ทั้งจากสื่อมวลชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม NGO ด้านเอดส์ มะเร็ง มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค       พรรคการเมือง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม บริษัทยา กลุ่มธุรกิจ นักวิชาการ และข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัย สมาคมแพทย์และสถานทูตผู้ให้ข้อมูล คณะอนุกรรมการ CL (วุฒิสภา) สสส. และคณะกรรมการคัดเลือกยา โดยรูปแบบจะเป็นการเปิดงานด้วย VTR (ความยาว 15-20 นาที) ต่อด้วยการเปิดเวทีเสวนา และเปิดเวทีให้ซักถาม ตามลำดับ

 

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

1. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 

    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

2. นายแพทย์บูรณัฐย์  สมุทรักษ์

    โฆษกพรรคประชาธิปัตย์

3. เภสัชกรธีระ  ฉกาจนโรดม

    นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PREMA)

 

                ประเด็น VTR

                เปิดเรื่องด้วยผลงานวิจัยเรื่องสิทธิบัตรยา ที่ HITAP ได้ดำเนินการ ความยาว 20 นาที ต่อด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.             นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                        ประเด็นการสัมภาษณ์

-   สถานการณ์ปัจจุบันในการนำเข้ายาสามัญที่นำมาใช้แทนยาต้นแบบ

-   ราคายาสามัญที่นำเข้า

-   การกระจายยาสามัญที่นำเข้าสู่โรงพยาบาลต่างๆ

-   ปัญหาและอุปสรรคในการนำเข้าและกระจายยาสามัญ

2.  นายแพทย์พิพัฒน์  ยิ่งเสรี

     เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

        ประเด็นการสัมภาษณ์

-                   สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องการขึ้นทะเบียนยาสามัญที่นำมาใช้แทนยาต้นแบบ

-                   ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการขึ้นทะเบียนยา

-                   การให้ความมั่นใจกับประชาชนเรื่องความปลอดภัยของยาสามัญที่ขึ้นทะเบียน

          3.  นายแพทย์วินัย สวัสดิวร

              เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

              ประเด็นการสัมภาษณ์

-                   สถานการณ์เกี่ยวกับคนไข้ที่ได้รับยาสามัญที่นำมาใช้แทนยาต้นแบบในช่วงปีที่ผ่านมา

-                   การป้องกันปัญหายาสามัญรั่วไหลไปยังภาคเอกชน

-                   แนวโน้มการใช้มาตรการเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากลุ่มใหม่ๆในอนาคตนั้น เป็นอย่างไร จะใช้การทำ CL หรือเลือกใช้มาตรการอื่นๆแทน

 

 

 

 
                                                                                           กำหนดการงานเสวนา

เรื่อง เหลียวมองผลกระทบ...ก่อนคิดถึงอนาคต CL”

วันที่ 29 กรกฏาคม 2552 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องเดอะ อโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

                                                                                                         

 

เวลา 13.00 - 13.30 น.         ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

 

เวลา 13.30 14.10 น.         พิธีกร คุณกิตติ สิงหาปัด  กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน และเกริ่นเข้าเนื้อหา ใน VTR  ความยาว 20 นาที

 

เวลา 14.10 15.40 น.         เปิดเวทีการแถลงข่าว ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย

1. นพ.วิชัย โชควิวัฒน

    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

                                       2. นพ.บูรณัฐย์ สมุทรักษ์

    โฆษกพรรคประชาธิปัตย์

                                       3. เภสัชกรธีระ ฉกาจนโรดม

    นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)

                  

เวลา 15.40 16.30 น.         เปิดเวทีให้ซักถาม ปิดเวทีการแถลงข่าว

 

                                                                            

 

 

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://lifeanddeath2mcu.blogspot.com
http://www.thaiyogainstitute.com
http://www.parent-youth.net
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://icann-ncuc.ning.com
http://dbd-52.hi5.com
http://www.webmaster.or.th
http://www.thailandshowtime.com/2009

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก