ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 11.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

โครงการสัมมนาวิชาการ

เรื่อง

"Basic and Application Infrared Spectroscopy

in Lignocellulosic Biomass"

วันที่

2 กันยายน 2552

ณ ห้องประชุมชั้น

9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

โดย

: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมกับ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การก้าวกระโดดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุค

โลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงในสังคมโลกด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ ฐานองค์ความรู้ ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคการผลิตในอุตสาหกรรม

ยังไม่สามารถประยุกต์ใช้และดัดแปลงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศ

มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับบุคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอในด้านปริมาณและคุณภาพในองค์

ความรู้ใหม่ ๆ

การใช้ประโยชน์จากพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง

Vibration

region

เช่น Infrared และ Near Infrared Spectroscopy ในด้านงานวิจัยและ

พัฒนามีอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคการ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

(Non-destructive quality

evaluation)

เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนฐานความรู้ Chemometrics โดยใช้

พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่

Near Infrared ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้อย่าง

แพร่หลายในต่างประเทศขณะนี้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อันเป็นผลมาจาก

อุตสาหกรรม สามารถลดต้นทุนในการใช้สารเคมีและประหยัดเวลาได้มากขึ้น

อาทิเช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคมีและโพลีเมอร์ และอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียมและเคมี รวมทั้ง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น สำหรับงานวิจัยและพัฒนาใน

ด้านนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรม ดังนั้น สถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์อย่าง

กว้างขวางของเทคนิคการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ซึ่งในอนาคตจะ

นำไปสู่วิธีการตรวจสอบมาตรฐานของสินค้าและประกันคุณภาพของสินค้าได้

โดยใช้เป็นวิธีที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ

(Official method) เนื่องจากเป็นวิธีที่

วัตถุประสงค์

1.

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เบื้องต้น ทฤษฎี และการใช้ประโยชน์

ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงคลื่น

Vibration region ในอุตสาหกรรมอาหาร

และมิใช่อาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวลชีวภาพที่เป็น

lignocellulosic

ให้กับบุคลากรของรัฐและเอกชน

2.

เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานวิจัย หรือ

นำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้และเยื่อ

-กระดาษ ที่

เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.

ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้พื้นฐาน ทฤษฎี และการใช้

ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงคลื่น

Vibration region เช่น IR และ

NIR spectroscopy

2.

เพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมให้มี

รากฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง มีการประกันคุณภาพ มีความสามารถในการ

แข่งขันในเวทีการค้าโลก โดยใช้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงคลื่น

Vibration

region

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนการลดต้นทุนการผลิต และลดปริมาณการใช้

สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

3.

มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้า

อบรมและวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ

ความช่วยเหลือทางวิชาการและงานวิจัยต่อไป

วิทยากร

Dr. Manfred Schwanninger, Department of Chemistry, BOKU-the

University of Natural Resources and Applied Life Sciences,

ประเทศ

ออสเตรีย

เวลา และสถานที่จัดสัมมนาวิชาการ

วันที่

2 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา

9.00 – 11.30 .

เวลา

9.00-9.20 . ลงทะเบียน

9.20-9.30

. พิธีเปิด

9.30-11.30

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Basic

and Application Infrared Spectroscopy in Lignocellulosic Biomass"

โดย

Dr. Manfred Schwanninger

ลักษณะการสัมมนาวิชาการ

บรรยายภาษาอังกฤษ และมีการสรุปบรรยายเป็นภาษาไทย

การรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมสัมมนากรอกแบบฟอร์มการเข้าร่วมฟังสัมมนา และส่งแบบ

ตอบรับกลับที่เบอร์ 02-5620339 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่ถือว่าเป็นวัน

ลา (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณนภษร ลีบุญญานนท์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

02-9428600-3 ต่อ 503

โทรสาร

02-5620339

E-mail :

hong_days@hotmail.com

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

เรื่อง

Basic and Application Infrared Spectroscopy in Lignocellulosic Biomass

เวลา

9.00 – 11.30 .

ณ ห้องประชุมชั้น

9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ชื่อ-นามสกุล __________________________________

หน่วยงาน

__________________________________

ที่อยู่

__________________________________

__________________________________________

เบอร์โทรศัพท์

_________________________________

**

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เท่านั้น


--
      Weblink
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก