ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวทีสาธารณะ “ความเป็นไปได้ของการลดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้”

Activity Date: 
Wed, 2009-08-26 09:00

คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ จัดโครงการเสนา เวทีสาธารณะขึ้นภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไปได้ของการลดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงผลกระทบ ของการใช้อาวุธในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้

เนื่องด้วยคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ทำงานในพื้นที่ความขัดแย้งใน ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าในปัจจุบันความขัดแย้งได้พัฒนาไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกันของราษฎรที่ เคยใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวต่างพยายามขวนขวายหาอาวุธเพื่อปกป้องตนเอง และครอบครัว จนทำให้พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มไปด้วยอาวุธ ทั้งที่ถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมาย และทำให้การครอบครอง อีกทั้งการใช้อาวุธของประชาชนเป็นไปอย่างยากที่จะควบคุม

กำหนดการ

เสวนา เวทีสาธารณะ “ความเป็นไปได้ของการลดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้”

โดย คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

  วันที่ 26 สิงหาคม 2552 . เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

9.00 – 9.30 น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนหน้างาน
9.30 – 10.00 น. กล่าวเปิดงาน
โดย         ประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ คุณอังคณา นีละไพจิตร
10.00 – 12.00 น. เสวนาพูดคุยในประเด็นเรื่อง “ความเป็นไปได้ของการลดอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
วิทยากรร    ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข* คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   อาจารย์ ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ*ปลัดกระทรวงกลาโหม
                   Mr. Fred Lubang Regional Representative, Non - Violence International (SEA)
                   นายกฤษฏา บุญราช* รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ดำเนินรายการโดย นายอภิศักดิ์ สุขเกษม หัวหน้าโครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง

หมายเหตุ * วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงานและติดต่อ
 มีล่ามแปล ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก