ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 23-25 กันยายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)

http://ossfestival.in.th/agenda.html

มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

The 9th Thailand Open Source Software Festival 2009

“บรรษัทโอเพนซอร์ส”
Open Source Enterprise


     ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สถูกพัฒนาขึ้นจากนักพัฒนาทั่วโลกโดยใช้มาตรฐานสากลในการเขียน ซอฟต์แวร์ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ เปิดเผยซอร์สโค้ดทำให้สามารถ นำมาใช้พัฒนาต่อยอด เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพ โดยนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ได้อย่างไม่จำกัด ทำให้เกิดการประยุกต์เพื่อการใช้งานในองค์กรระดับต่างๆ รวดเร็วขึ้น

     ซอฟต์แวร์ทางเลือกนี้อาจยังมีความแพร่หลายในวงจำกัด สำหรับผู้ประกอบธุรกิจทั้งระดับ SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ ซึ่งมีองค์กรต่างๆ ในประเทศเริ่มเห็นความสำคัญและเริ่มประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาก ขึ้นทุกๆ ปี

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้ความสำคัญกับการใช้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อเป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกสำหรับ SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ จึงได้จัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดว่า “บรรษัทโอเพนซอร์ส” ในระหว่าง วันที่ 23-25 กันยายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)Agenda

Agenda

E-mail

Grand Hall

วันที่ 23 กันยายน 2552
9.00 – 10.30 Open Source Software Licenses: ประเด็นน่ารู้ทางกฏหมาย
 • โดย ดร.เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.30 – 10.45 รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15

เสวนาเรื่อง การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในองค์กร

ร่วมเสวนาโดย

 • มล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์
  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • ตัวแทนจาก การเคหะแห่งชาติ
 • นาย อิสรวงศ์ คงมีผล
  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
 • นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน
  ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตัวแทนจาก ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดำเนินรายการโดย
 • นายภาณุภณ พสุชัยสกุล
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12.15 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30

ต่อยอด OSS กรณีศึกษาบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด

 • โดย ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด

14.30 – 14.45 รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00

เสวนาเรื่อง OSS ERP (ประสบการณ์วางระบบในองค์กร)

ร่วมเสวนาโดย

 • ตัวแทนจาก OrangeGears
 • ตัวแทนจาก Blue Ball
 • นางสุรีระยา ลิ้มไพบูลย์
  บริษัท แกรนด์ลินุกซ์โซลูชั่นจำกัด
 • Mr.David Janssens
  Almacom (Thailand) Ltd.
ดำเนินการบรรยายโดย
 • นายดนุพล สยามวาลา
  ICE Solution Co., LTD.
16.00 – 16.30 OSS White Paper
 • โดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวานิช
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


วันที่ 24 กันยายน 2552
13.00 – 14.30

เสวนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในสถาบันการศึกษา

ร่วมเสวนาโดย

 • รศ.อังศนา ธงไชย
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์รวิทัต ภู่หลำ
  ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
 • นายจิรเดช เกษหอมเลิศ
  ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศ โรงเรียนไทยบริหารธุกิจและพานิชยการ
ดำเนินรายการโดย
 • นางสาวบัณฑิตา ประวาลพฤกษ์
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
14.30 – 14.45 รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30

กรณีศึกษา : การเดินทางของโอเพนซอร์สใน ม.สงขลานครินทร์

 • โดย อ.วิภัทร ศรุติพรหม

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.30 – 16.15

การส่งเสริม OSS เพื่อการจัดความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด กรณีศึกษาศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • โดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
  นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
16.15 – 17.00

หลักสูตรเร่งรัดพัฒนาบุคลากรโอเพนซอร์สในองค์กร

 • โดย ชมรมผู้ประกอบการ OSS


วันที่ 25 กันยายน 2552
9.00 – 10.30

Open Source Developement Environment สำหรับงานภาครัฐ

 • โดย นายธนา ปัญญา
  หัวหน้างานสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และระบบ สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์
10.30 – 10.45 รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15

มาตรฐานการจัดเก็บ Log Server ตามพรบ. ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

โดย

 • ดร.บรรจง หะรังษี
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ผอ.อาจิน จิรชีพพัฒนา
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นายไพฑูรย์ บุตรี
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
 • นายสว่างพงศ์ หมวดเพชร
  ตัวแทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ จัดเก็บ Log server
ดำเนินการโดย
 • นายกริช นาสิงห์ขันธุ์
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12.15 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

Open Source Software Thai Development Updated

โดย

 • นายเทพพิทักษ์ การุณบุญญานันท์
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ
 • นายสัมพันธ์ ระรื่นรมย์
  บริษัท โอเพนซอร์ส ดิเวลอปเมนต์ จำกัด
 • นายภัทระ เกียรติเสวี
  บริษัท เมตามีเดีย จำกัด
 • นายสุกรี พัฒนภิรมย์
  ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย
 • อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
  เว็บมาสเตอร์ blognone.com
14.30 – 14.45

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30

RahuNAS ทางเลือกใหม่สำหรับ Network Authentication System

 • โดย นายนิวตรอน เสามั่น
  RahuNAS Core Team
15.30 – 16.15

อนาคตเสิร์ชเอ็นจินไทย

 • โดย ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติWork Shop


วันที่ 23 กันยายน 2552
Day 1 Workshop 1 (OSS Enterprise) Workshop 2 (Infrastructure)
10.00 – 10.40 OpenERP: the rise of open source business management software / Mr.David Janssens, Almacom (Thailand) Ltd. Reserved
10.40 – 10.50 รับประทานอาหารว่าง รับประทานอาหารว่าง
10.50 – 11.30 สู้วิกฤตเศรษฐกิจ ด้วย Open Source ERP / ธนกฤต วงค์ยืด, OrangeGears Reserved
11.30 – 12.10 Adempiere / GrandLinux Reserved
12.10 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.40 OpenOffice.org ใช้แทน Microsoft Office ได้ขนาดไหน / ทาทัต ธนกนก, Open Source Development Linux Clustering & HA Architecture - Tips & Tricks / ดนุพล สยามวาลา, Ice Solutions
13.40 – 14.20 องค์กรจะเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org ได้อย่างไร / ทินกร สำเภาแก้ว, Open Source Development Open Source VoIP for Business - เทคโนโลยีระบบ VoIP ที่สามารถเป็นเจ้าของได้ / ศุภวัฒน์ ปักเข็ม, The Asterisk
14.20 – 14.30 รับประทานอาหารว่าง รับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.10 ประสบการณ์การติดตั้งระบบ พรบ. กับลูกค้ากลุ่มหลักทรัพย์และประกันภัยโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส / ศิวัฒน์ ศิวะบวร, XsideKick อนาคต Cloud Computing ในโลก Open Source / ดนุพล สยามวาลา, Ice Solutions
15.10 – 15.50 การใช้งานซอฟต์แวร์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง / สุปราณี เปาอินทร์, FastForward Asianux / WTWC
15.50 – 16.30 Attack Wireless Security with Open Source / ดำรงศักดิ์ รีตานนท์, MFEC Open Source VoIP for Business - เทคโนโลยีระบบ VoIP ที่สามารถเป็นเจ้าของได้ / ศุภวัฒน์ ปักเข็ม, The Asteriskวันที่ 24 กันยายน 2552


Day 2 Workshop 1 (OSS Enterprise) Workshop 2 (Development)
10.00 – 12.10 พิธีเปิด พิธีเปิด
12.10 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.40 OpenOffice.org ใช้แทน Microsoft Office ได้ขนาดไหน / ทาทัต ธนกนก, Open Source Development Enterprise Integration with Open Source ESB / ทวิร พานิชสมบัติ, DTAC
13.40 – 14.20 องค์กรจะเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org ได้อย่างไร / ทินกร สำเภาแก้ว, Open Source Development การพัฒนาระบบ Back Office ในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส / สันติ สวนศรี, FastForward
14.20 – 14.30 รับประทานอาหารว่าง รับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.10 ประสบการณ์การติดตั้งระบบ พรบ. กับลูกค้ากลุ่มหลักทรัพย์และประกันภัยโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส / ศิวัฒน์ ศิวะบวร, XsideKick Pay less for your BI with Pentaho / ทวิร พานิชสมบัติ, DTAC
15.10 – 15.50 การใช้งานซอฟต์แวร์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง / สุปราณี เปาอินทร์, FastForward การพัฒนา Web Application ด้วย PHP และเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส / สันติ สวนศรี, FastForward
15.50 – 16.30 Hacker Surrender with Red Hat Solution Episode II / ดำรงศักดิ์ รีตานนท์, MFEC Tequila Framework , A Framework for Web Developer / นางวรรณวิสา อุทรานันท์ และ Mr. Itzcoatl Calva Djaddah BlueBallวันที่ 25กันยายน 2552

Day 3 Workshop 1 (OSS Enterprise) Workshop 2 (CMS Track)
10.00 – 10.40
Build Website with Joomla / พิศาล เชื้อชาติไชย, Marvelic
10.40 – 10.50 รับประทานอาหารว่าง รับประทานอาหารว่าง
10.50 – 11.30 การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส / ศศิพงษ์ ผิวขาว, Pavo Enterprise Build Website with WordPress / จักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์, Marvelic
11.30 – 12.10 พัฒนา Application อย่างรวดเร็วด้วย CakePHP / สุริยา แก้วมุงเมือง, Marvelic Build Website with Drupal / สุกรี พัฒนภิรมย์, ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ
12.10 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.40 OpenOffice.org ใช้แทน Microsoft Office ได้ขนาดไหน / ทาทัต ธนกนก, Open Source Development Open Source CRM with vTiger / ภาสพงศ์ ไทยทัตกุล, Marvelic
13.40 – 14.20 องค์กรจะเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org ได้อย่างไร / ทินกร สำเภาแก้ว, Open Source Development การบริหารโครงการด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส dotProject / วุฒินันท์ รวานนท์, FastForward
14.20 – 14.30 รับประทานอาหารว่าง รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.10 ประสบการณ์การติดตั้งระบบ พรบ. กับลูกค้ากลุ่มหลักทรัพย์และประกันภัยโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส / ศิวัฒน์ ศิวะบวร, XsideKick Open Source Social Network Solutions – Elgg, Pligg / พิศาล เชื้อชาติไชย, ศุภชัย แต่สกุล, Marvelic
15.10 – 15.50 การใช้งานซอฟต์แวร์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง / สุปราณี เปาอินทร์, FastForward Leading edge open source cloud computing solution / สุกรี พัฒนภิรมย์, ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ
15.50 – 16.30 Green IT with Open Source / ดำรงศักดิ์ รีตานนท์, MFEC Open Source eCommerce Solutions – eCommerce for Joomla & Wordpress / พิศาล เชื้อชาติไชย, ศุภชัย แต่สกุล, Marvelic

Leading edge open source cloud computing solution / สุกรี พัฒนภิรมย์, ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ
 

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.educationatclick.com
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก