ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2522 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการด้านคนพิการ

ด้วยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการประเพณีด้านคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 กันยายน 2552 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมเสนอผลงานวิชาการ รวมทั้งโปสเตอร์แสดงผลงานที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ จึงขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยเสนอผลงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับ บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ไปที่ swork.training@gmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมและบริการสังคมโทร. 0-2613-2825, 081-6857506

แบบตอบรับนำเสนอผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการประเพณีด้านคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2522

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 

ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง.....................................................

หน่วยงาน / สถาบัน .............................................................................................................

สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว ..............................................................................................

ตำบล / แขวง .............................. อำเภอ / เขต ................................จังหวัด.............................

รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์.............................. โทรศัพท์มือถือ...............................

โทรสาร ..................................................... E – mail …………………..……………………....

 

ขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการประเพณีด้านคนพิการ

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................................................................................................................................

กลุ่มประเด็น

 

(       )

สิทธิมนุษยชน และสิทธิคนพิการ

(       )

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

(       )

สวัสดิการด้านคนพิการ

(       )

เทคโนโลยี และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องช่วยเหลือคนพิการ

(       )

การฟื้นฟู/พัฒนาศักยภาพคนพิการ

(       )

บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่สนับสนุนคนพิการ

(       )

ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

 

 

 

                                                            ลงชื่อ .......................................................... ผู้สมัคร

                                                            วันที่  ............./........................./.........................    

 

แบบตอบรับนำเสนอผลงานวิชาการ (ด้วยโปสเตอร์)

การประชุมวิชาการประเพณีด้านคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2522

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 

ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง.....................................................

หน่วยงาน / สถาบัน .............................................................................................................

สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว ..............................................................................................

ตำบล / แขวง .............................. อำเภอ / เขต ................................จังหวัด.............................

รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์.............................. โทรศัพท์มือถือ...............................

โทรสาร ..................................................... E – mail …………………..……………………....

 

ขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................................................................................................................................

จำนวนภาพ........................................................ขนาดของภาพ...............................................

การจัดเตรียมอุปกรณ์เสริม อาทิ ขาตั้ง ฯลฯ   (      )  เตรียมมาเอง   (      )  ขอให้ผู้จัดงานเตรียมให้

วันที่พร้อมนำภาพมามอบให้ผู้จัดงาน........................................................................................

          

 

 

                                                            ลงชื่อ .......................................................... ผู้สมัคร

                                                            วันที่  ............./........................./.........................    

 

 

 

 

 

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

การประชุมวิชาการประเพณีด้านคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2522

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 

ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง.....................................................

หน่วยงาน / สถาบัน .............................................................................................................

สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว ..............................................................................................

ตำบล / แขวง .............................. อำเภอ / เขต ................................จังหวัด.............................

รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์.............................. โทรศัพท์มือถือ...............................

โทรสาร ..................................................... E – mail …………………..……………………....

 

ขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณีด้านคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1 

โปรดใส่เครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการ

            (     )     ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้บริการล่ามภาษามือ

            (     )     ข้าพเจ้าประสงค์จะรับเอกสารเป็นภาษาเบรลล์

            (     )     ข้าพเจ้าประสงค์ทานอาหารมังสวิรัติ

            (     )     ข้าพเจ้าประสงค์ทานอาหารที่ไม่ขัดหลักความเชื่อทางศาสนา

---------อิสลาม

---------ขงจื๊อ (ไม่ทานเนื้อ)

 

หมายเหตุ         ผู้ไม่แจ้งความจำนงล่วงหน้า อาจเสียโอกาสไม่ได้รับเอกสารประกอบการประชุม

 

 

 

                                                            ลงชื่อ .......................................................... ผู้สมัคร

                                                            วันที่  ............./........................./.........................    

 

 


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://itceoclub.ning.com
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.logex.kmutt.ac.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://icann-ncuc.ning.com
http://www.webmaster.or.th
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://pwdhutch3.blogspot.com
http://energygreenhealth.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก