ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 /วันพุธที่ 15 กันยายน 2553/ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท /

  เท่าที่ผ่านมากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาที่สำคัญ 12 สาขา และการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ   ต่อการเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียน และการจัดทำตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการชุดที่ 8   ในอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาการค้าบริการ ได้รับทราบเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าบริการ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาที่ไทยอยู่ระหว่างดำเนินการในอาเซียน  รวมทั้งการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นสาขานำร่อง ที่ไทยต้องเปิดเสรีในอาเซียนในปี 2556
          เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโลจิสติกส์ ในลักษณะรู้เขาว่าอาเซียนอีก 9 ประเทศ คิดอย่างไร ทำอย่างไร มีข้อผูกพัน และมีกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาโลจิสติกส์อย่างไร  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง "รู้ทันเปิดเสรีโลจิสติกส์ในอาเซียน" จำนวน 2 ครั้ง
          โดยครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค  สุขุมวิท เพื่อนำเสนอความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมการเปิดเสรี       โลจิสติกส์ในอาเซียน และกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ที่ผลักดันให้โลจิสติกส์ของไทยมีความคืบหน้า รวมทั้งการนำเสนอปัญหาอุปสรรค ของสาขาโลจิสติกส์ของไทย  
          และกำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ใน     วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เรื่อง "รู้ทันเปิดเสรีโลจิสติกส์ในอาเซียน" ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค  สุขุมวิท  เพื่อนำเสนอผลการศึกษากฏระเบียบ ข้อผูกพันของสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ให้ผู้ประกอบการ  และผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาโลจิสติกส์ ในลักษณะ "รู้เขา" ว่าเขาทำอะไร มีข้อผูกพันที่จะ   เปิดเสรีในอาเซียนอย่างไร

          กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนผู้สนใจดูรายละเอียดที่นี่
          http://www.thaifta.com/trade/public/prog_27aug53.pdf
 


ร่างกำหนดการสัมมนา

"

รู้ทันเปิดเสรีโลจิสติกส์ในอาเซียน"

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วันศุกร์ที่

27 สิงหาคม พ.. 2553

ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ

08.30 - 09.00

น ลงทะเบียน

09.00 - 09.30

น พิธีเปิดงานสัมมนาโดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

09.30 - 10.30

บรรยาย เรื่อง "ภาพรวมโลจิสติกส์ของไทย และอาเซียน: ยุทธศาสตร์การพัฒนา"

โดย ดร

.จุฬา สุขมานพ

รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม

10.30 - 10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 11.45

บรรยาย เรื่อง "การเปิดเสรีภาคบริการสาขาโลจิสติกส์ของอาเซียน"

โดย ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ผู้แทนกรมส่งเสริมการส่งออก

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้ดำเนินรายการโดย ดร

.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

ถาม

-ตอบ แสดงความคิดเห็น

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30

โอกาสและอุปสรรคของผู้ประกอบการไทย

โดย

นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน (R9)

นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

(สายใต้ไทย-มาเลเซีย)

คุณปิยะนุช สัมฤทธิ 􀃍บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง จำกัด

(R3)

นายคมกริช นาคะลักษณ์ บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด

ผู้ดำเนินรายการโดย ดร

.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

ถาม

-ตอบ แสดงความคิดเห็น

อาหารว่างเสริฟ ในห้องสัมมนา

------------------------------------

ณ วันที

6 สิงหาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก