ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

"วิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ"

ฉบับ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓

กาหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ"

วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

…………………….

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. กล่าวต้อนรับและพิธีเปิด

โดย : ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

๐๙.๑๕-๑๐.๓๐ น. การบรรยายพิเศษ

"แนวทางวิจัยการศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ"

โดย : ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

: ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ดาเนินรายการ : ศ.ดร.นพ.พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. พักอาหารว่าง

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

"การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา"

โดย : ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช และคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

"การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา" (ต่อ)

โดย : ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช และคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พักอาหารว่าง

๑๕.๑๕-๑๖.๑๕ น. อภิปราย ซักถาม และนาเสนอกิจกรรมในครั้งต่อไป

๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น. กล่าวปิด

โดย : ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

    --
http://www.classifiedthai.com/event_view.php
http://www.etcommission.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก