ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ - วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างกำหนดการสัมมนาทางวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓

"

มุสลิมในแผ่นดินไทย : บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย"

จัดโดย

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สนับสนุนโดย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ - วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

********************************************

๑) ภาคการสัมมนา

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

สถานที่ : หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ ลงทะเบียน

๐๙.๐๕ - ๐๙.๑๐

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน

โดย

คุณ ชูกรี บัลบา

ผู้ได้รับรางวัลประกวดการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับนานาชาติ

๐๙.๑๐- ๐๙.๑๕

กล่าวถวายรายงาน และกราบบังคมทูลเชิญเปิดการสัมมนา

โดย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๙.๑๕

- ๐๙.๒๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดการสัมมนา

๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๐

การแสดงดนตรีพื้นบ้านรางวัลอาเซียนวง "เด็นดงอัสลี" นำวงโดยศิลปินแห่งชาติโดยนายแวกาเดร์ (ขาเดร์) แวเด็ง

ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) อ.ยะหริ่ง จังหวัด

ปัตตานี

กล่าวแนะนำ

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๙.๓๐ - ๐๙.

๓๕ วีดีทัศน์แนะนำวัฒนธรรมขนมหวานมุสลิม

๐๙.๓๕ - ๐๙.๕๐

........................................................พักรับประทานอาหารว่าง .........................................................

๐๙.๕๐ - ๑๐.๓๐

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พระราชกรณียกิจกับมุสลิมในแผ่นดินไทย"

๑๐.๓๐ - ๑๑.๔๐ เสวนา

"มุสลิมกับโครงการพระราชดำริ" *

๑๑.๔๐ - ๑๑.๔๕

วีดีทัศน์แนะนำวัฒนธรรมอาหารมุสลิม

๑๑.๔๕

- ๑๓.๐๐ .......................................พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด…..………………….....……

๑๓.๐๐- ๑๔.๔๕ เสวนา

"เปิดมิติและมุมมองมุสลิมในแผ่นดินไทย: อดีตปัจจุบันและอนาคต"

โดย

- คุณนาถยา แดงบุหงา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตกรุงเทพมหานคร

- คุณไพศาล พรหมยงค์

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

- คุณอดุลย์ มานะจิตต์

เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย - อิหร่าน

-

คุณบรรจง บินกาซัน

ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

ดำเนินรายการ โดย

คุณสมาน งามโขนง

ผู้อำนวยการผลิตรายการมุสลิมไทม์และผู้ดำเนินรายการมองรัฐสภา

๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ ...........................................................พักรับประทานอาหารว่าง.......................................................

* หมายเหตุ: ร่างกำหนดการในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ อภิปรายนำ

"ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของมุสลิมไทย: มองผ่านสายตระกูล"

โดย

-ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

ข้าราชการบำนาญ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-อาจารย์ สันติ เสือสมิง

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัจลิซุดดีนี สวนหลวง

๑๖.๐๐ - ๑๖.๔๕ -นำเสนอผลงาน เรื่อง "

จุฬาราชมนตรีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย"

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลับพลึง คงชนะ

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

-ร่วมแสดงความคิดเห็น

โดย

อาจารย์วินัย สะมะอุน

อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม

๑๖.๔๕ - ๑๗.๐๐ เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น

๑๗.๐๐ จบรายการ

- ดำเนินรายการภาคเช้า โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดำเนินรายการภาคบ่าย โดย

ดร. ศราวุฒิ อารีย์

รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* หมายเหตุ: ร่างกำหนดการและเวลาในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

พฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

สถานที่ : หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ กล่าวแสดงความยินดี

โดย

อาจารย์ อาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี

๐๙.๑๐ - ๐๙.๕๕ ปาฐกถาพิเศษ "

มุสลิมกับการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก"

โดย

อาจารย์ วันมูหะมัดนอร์ มะทา

อดีตประธานรัฐสภา

๐๙.๕๕ - ๑๐.๑๐ ..........................................................พักรับประทานอาหารว่าง..........................................................

๑๐.๑๐- ๑๐.๕๐ อภิปรายนำ

"ความเปลี่ยนแปลงของสังคมมุสลิมโลกในอนาคต"

โดย

คุณดำรง พุฒตาล

อดีตสมาชิกวุฒิสภา

๑๐.๕๐ - ๑๒.๐๐ เสวนา

"การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมมุสลิมไทย"

โดย -

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนามนุษย์และการย้ายถิ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดร. วัลลภ สุวรรณดี *

ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-รองศาสตราจารย์ พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการ โดย

อาจารย์ สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์

นักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ ................................พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด…………………………………..

๑๓.๐๐- ๑๓.๔๐ อภิปรายนำ

"อารยธรรมมุสลิมมลายูในคาบสมุทรไทย"

โดย

รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม

ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และอดีตอาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๓.๔๐ - ๑๓.๕๕ ........................................................พักรับประทานอาหารว่าง .........................................................

๑๓.๕๕ - ๑๕.๕๕

-นำเสนอผลงาน "

มุสลิมชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย"

โดย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ บารู

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี

-

อาจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี

สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

-

อาจารย์ชัยณรงค์ ศรีพงษ์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-ร่วมแสดงความคิดเห็น

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๕.๕๕- ๑๗.๐๐ เสวนา

"วิถีชีวิตชุมชนมุสลิมรอบรั้วจุฬาฯและในกรุงเทพมหานคร"

โดย - ผู้แทนชุมชนมุสลิมบางรัก (มัสยิดฮารูน)

-

คุณ เรืองศักดิ์ ดำริห์เลิศ

อดีตประธานชุมชนมุสลิมบ้านครัว

-

คุณ ศุภชัย บุหงาแดง

ประธานชุมชนมุสลิมเพชรบุรี

ดำเนินรายการ โดย

คุณอรรถศักดิ์ มินโด

คอเต็บมัสยิดยามีลู้ลอีบาดะห์ (ลาดบัวขาว)

๑๗.๐๐ จบรายการ

-ดำเนินรายการภาคเช้า โดย

อาจารย์สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์

นักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ดำเนินรายการภาคบ่าย โดย

คุณอรรถศักดิ์ มินโด

คอเต็บมัสยิดยามีลู้ลอีบาดะห์ (ลาดบัวขาว)

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

สถานที่ : ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ อภิปรายนำ

"พิธีฮัจญ์: จากอดีตถึงปัจจุบัน"

โดย

ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลีม

รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

๑๓.๔๕- ๑๔.๓๐ อภิปรายนำ

"ศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ์"

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อณัส อมาตยกุล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ ........................................................พักรับประทานอาหารว่าง .........................................................

๑๔.๔๕ - ๑๖.๔๕

- นำเสนอผลงาน "

มัสยิดในแผ่นดินไทย"

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- นำเสนอผลงาน

"มุสลิมกับตำรับอาหารไทย"

โดย

รองศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นำเสนอผลงาน

"อัตลักษณ์ทางภาษาของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้"

โดย

อาจารย์ ดร. นูรีดา หะยียะโกะ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ร่วมแสดงความคิดเห็น

โดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี

อดีตอาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๖.๔๕ - ๑๗.๐๐ เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น

๑๗.๐๐ จบรายการ

ดำเนินรายการโดย

อาจารย์ พรรณพิมล นาคนาวา

ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๐๘.๓๐ – ลงทะเบียน
๐๙.๐๐– ๐๙.๑๕ วีดิทัศน์เรื่อง
"การส่งเสริมและพัฒนาอาหารมุสลิมฮาลาลไทยสู่สากล" โครงการร่วมกระทรวง
พาณิชย์- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐๙.๑๕– ๐๙.๔๐ การแสดงดนตรีพื้นบ้านรางวัลอาเซียนวง"เด็นดงอัสลี" นำวงโดยศิลปินแห่งชาติโดยนายแวกาเดร์ (ขาเดร์) แวเด็ง

ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) อ.ยะหริ่ง จังหวัด

ปัตตานี

๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ รายงานและชี้แจงนำเรื่อง

"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"

โดย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล

อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๙.๕๐ – ๑๐.๑๐ เปิดงานและปาฐกถานำเรื่อง

"การประยุกต์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"

โดย

ฯพณฯ นายอลงกรณ์ พลบุตร *

รั

ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๐.๑๐ – ๑๐๒๕.......................................................พักรับประทานอาหารว่าง.......................................................

๑๐.๒๕– ๑๑.๐๐ บรรยายพิเศษ

"ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ สัมมนาทางวิชาการ

"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบทบาทด้านวิทยาศาสตร์ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้"

- งานพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสามจังหวัดภาคใต้

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การยกระดับคุณภาพร้านอาหารมุสลิมไทย-มลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจง ไวทยะเมธา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี

- สมุนไพรกับงานวิจัยด้านเภสัชอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต ้

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สายฟ้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา นพพรพันธุ์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒.๓๐ – ๑๓๓๐........................................พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด.........................................

๑๓.๓๐– ๑๔.๑๕ บรรยาย

"คุณค่าวัฒนธรรมเชิงโภชนาการของอาหารพื้นบ้านมุสลิมมลายูไทย"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๔.๑๕ – ๑๕.๔๕ เสวนา"

ชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) กับงานพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อมุสลิมในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้"

โดย

- คุณเสรี ศรีหะไตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- อาจารย์ ไพศาล ดะห์ลัน

ประธานเครือข่ายชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- อาจารย์ ซอและห์ ตอลิบ

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

- นายแพทย์อนันตชัย ไทยประทาน

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา กระทรวงสาธารณสุข

- คุณซุลกิฟลี หะยีเยะ

นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข

ดำเนินรายการโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจง ไวทยะเมธา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี

๑๕.๔๕ – ๑๖๐๐.......................................................พักรับประทานอาหารว่าง.......................................................

๑๖๐๐– ๑๘๐๐กิจกรรมการสาธิต

"รู้จักรู้ปรุงรู้รสรู้คุณค่าอาหารมลายูไทยที่ใกล้สาบสูญ" ณ เวทีนิทรรศการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ลานจามจุรี หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กุ๊กระดับรางวัลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้คุณค่าโภชนาการ

โดย

อาจารย์ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* หมายเหตุ : ร่างกำหนดการในวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Saturday 2nd October 2010

At Mahachulalongkorn Building, Chulalongkorn University

08.30 - 09.00 Register

09.00 - 09.45 Special Lecture

"Thailand and Muslim World : A Strategic Partnership" *

By

H.E. Abhisit Vejjajiva *

Prime Minister of Thailand

09.45 - 10.00 .................................................................Coffee break .....................................................................

10.00 - 10.40

"Thailand's Economic Relations with the Muslim World"

By

Prof. Dr. Ammar Siamwalla *

Distinguished Scholar of the Thailand Development Research Institute (TDRI)

10.40 - 11.20

"State and Muslim Society in Thailand : Present & Future"

By

Prof. Dr. Chaiwat Satha-Anand

Director of the Thai Peace Information Centre, Faculty of political Science, Thammasat

University

11.20 - 12.00

"Halal Science & Technology : Thailand 's Gift to Muslim World "

By

Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan

Director, the Halal Science Center, Chulalongkorn University

12.00 - 12.15 Moderator and Concluding Remarks

By

Ajarn Major Dr. Ra-Shane Meesri

Deputy Director, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University

๑๐

๒) ภาคนิทรรศการ

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน - วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓

สถานที่ : พื้นที่ด้านข้างหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดที่ ๑ นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์มุสลิม

-ประวัติศาสตร์มุสลิมในประเทศไทยและตระกูลมุสลิมต่างๆทมีี่บทบาทในสังคมไทย

-ชาติพันธุ์มุสลิม เช่น มลายู มักกะสัน เปอร์เซีย มะหง่น จาม อาหรับ ตุรกี จีน

ชุดที่ ๒ นิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของมุสลิมในโครงการศิลปาชีพ

*

-

งานแสดงภายถ่ายงานศิลป์แห่งแผ่นดินที่เป็นฝีมือของมุสลิม

-

งานแสดงผลงานฝีมือด้านต่าง ๆ ของมุสลิมในโครงการศิลปาชีพ

ชุดที่ ๓ นิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาลกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- กิจกรรมการสาธิต:

"รู้จักรู้ปรุงรู้รสรู้คุณค่าอาหารมลายูไทยที่ใกล้สาบสูญ"

ชุดที่ ๔ นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการวิจัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้-

โครงการวิจัยหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด *

- โครงการวิจัยเพื่อสุขภาพและสาธารณสุข ฯลฯ

๓) ภาคการออกร้านและซุ้ม

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน - วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓

สถานที่ : พื้นที่ด้านข้างหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐

การออกร้านและซุ้มผลิตภัณฑ์และผลงานต่างๆ เกี่ยวกับมุสลิมในและนอกประเทศ

-

หน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ

๑๑.๐๐-๑๗.๐๐

การออกร้านและซุ้มศิลปวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของมุสลิม

-ร้านอาหารและของหวานมุสลิมนานาชนิดในแต่ละภาคของประเทศไทย

๑๑

๔) ภาคกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมบนเวที

วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓

รอบที่ ๑

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

สถานที่ : หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวรายงาน โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐

กล่าวเปิดงาน โดย

นายถาวร เสนเนียม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๓.๓๐ - ๑๓.๓๕

การแสดง 'ออกแขก' ในปัจจุบัน๑๓.๓๕ - ๑๓.๔๐ พิธีกร กล่าวนำประวัติการออกแขกลิเก

๑๓.๔๐ - ๑๓.๔๕

การแสดง ย้อนรอยต้นกำเนิดการออกแขกลิเก

๑๓.๔๕ - ๑๓.๕๐ พิธีกร กล่าวนำประวัติการแสดงลิเกเลียบ

๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๐

การแสดง 'ลิเกเลียบ(อูเละนบี'

๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ พิธีกร กล่าวนำประวัติความเป็นมาของการขับร้อง 'นาชีร'

๑๔.๐๕- ๑๔.๒๐

การแสดง 'นาชีร'

๑๔.๒๐- ๑๔.๓๕

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๕ - ๑๔.๔๐ พิธีกร กล่าวนำประวัติความเป็นมาของ 'ดิเกรฮูลู'

๑๔.๔๐- ๑๔.๕๕

การแสดง 'ดิเกรฮูลู'
๑๔.๕๕- ๑๕.๐๐ พิธีกรกล่าวนำย้อนรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ
๑๕.๐๐- ๑๕.๐๕
วีดิทัศน์ 'ตามรอยการตั้งถิ่นฐานของมุสลิมในกรุงเทพฯ'

๑๕.๐๕ - ๑๕.๒๕

การแสดงชุด "ไหว้ครู" "รำเทียน" "กระบี่กระบอง" "รำกริช"

๑๕.๒๕ - ๑๕.๓๐ พิธีกร กล่าวนำประวัติการแสดง "ปันจักสีลัต"

๑๕๓๐- ๑๕๔๕

การแสดง 'ปันจักสีลัต'

๑๕.๔๕ - ๑๕.๕๐ พิธีกร กล่าวนำประวัติการแสดง "ลำตัด"

๑๕.๕๐- ๑๕.๕๕

วีดิทัศน์ "รู้จักหวังเต๊ะ"

๑๕.๕๕ - ๑๖.๓๐

การแสดง 'ลำตัดคณะหวังเต๊ะ'

พิธีกรกล่าวอำลาและจบการแสดงรอบที่ ๑

ดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษ โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศรา กาติ๊บ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการภาคภาษาไทย โดย

อาจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒

รอบที่ ๒

(ภาษาไทย)

๑๗.๐๐ - ๑๗.๐๕

การแสดง 'ออกแขก' ในปัจจุบัน๑๗.๐๕ - ๑๗.๑๐ พิธีกร กล่าวนำประวัติการออกแขกลิเก

๑๗.๑๐ - ๑๗.๑๕

การแสดง ย้อนรอยต้นกำเนิดการออกแขกลิเก

๑๗.๑๕ - ๑๗.๒๐ พิธีกรกล่าวนำประวัติการแสดงลิเกเลียบ

๑๗.๒๐ - ๑๗.๓๐

การแสดง 'ลิเกเลียบ(อูเละนบี'

๑๗.๓๐ - ๑๗.๓๕ พิธีกร กล่าวนำประวัติความเป็นมาของการขับร้อง 'นาชีร'

๑๗.๓๕ - ๑๗.๕๐

การแสดง 'นาชีร'

๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๕

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๘.๐๕ - ๑๘.๑๐

พิธีกร กล่าวนำประวัติความเป็นมาของ 'ดิเกรฮูลู'

๑๘.๑๐ - ๑๘.๒๕

การแสดง 'ดิเกรฮูลู'

๑๘.๒๕ - ๑๘.๓๐

พิธีกร กล่าวนำย้อนรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ

๑๘.๓๐ - ๑๘.๓๕

วีดิทัศน์ 'ตามรอยการตั้งถิ่นฐานของมุสลิมในกรุงเทพฯ'

๑๘.๓๕ - ๑๘.๕๕

การแสดงชุด "ไหว้ครู" "รำเทียน" "กระบี่กระบอง" "รำกริช"

๑๘.๕๕ - ๑๙.๐๐

พิธีกร กล่าวนำประวัติการแสดง "ปันจักสีลัต"

๑๙.๐๐ - ๑๙.๑๕

การแสดง 'ปันจักสีลัต'

๑๙.๑๕ - ๑๙.๒๐

พิธีกร กล่าวนำประวัติการแสดง "ลำตัด"

๑๙.๒๐ - ๑๙.๒๕

วีดิทัศน์ "รู้จักหวังเต๊ะ"

๑๙.๒๕ - ๒๐.๐๐

การแสดง 'ลำตัดคณะหวังเต๊ะ'

- จบการแสดงรอบที่ ๒

- กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดงาน โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดำเนินรายการภาคภาษาไทย โดย

นางสาวขนิษฐา คันธะวิชัย

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก