ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ครั้งที่ 4

หัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการ

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (GIS for Logistics and Supply Chains Management)

1.    หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล เชื่อมโยง และจัดการข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์และนำเสนอให้เห็นมิติและความสัมพันธ์ด้านพื้นที่กับข้อมูลเชิงบรรยาย สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่ จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการโซ่อุปทานได้ ตัวอย่างเช่น การวางแผนระบบขนส่ง (Transportation Planning) การจัดการระบบขนส่งสินค้า (Fleet Logistics) และการจำลองระบบบริการโซ่อุปทาน (Supply Chain Modeling) เป็นต้น

           ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ และยกระดับองค์ความรู้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความเข้าใจในแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการโซ่อุปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์
จึงกำหนดจัดฝึกอบรมหัวข้อ
"การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (GIS for Logistics and Supply Chains Management)" ขึ้น

2.    วัตถุประสงค์

           1) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์

           2) เพื่อการพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีความเข้าใจในแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สำหรับการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3.    หัวข้อการฝึกอบรม

การอบรมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการโซ่อุปทาน (GIS for Logistics and Supply Chains Management)" มีรายละเอียดหัวข้อดังนี้

·     Introduction in GIS and Spatial Data

·     Concept GIS in Logistics and Supply chains

·     การประยุกต์โดยใช้เครื่องมือเชิงปริมาณร่วมกับระบบ GIS (Demand forecast, Computer model, simulation)

·     Using Network Analysis in Logistics and Supply chains

·     Modern Supply Chain &Logistics Management

·     Competitiveness advantaged of Technology Information Management (ERP, RFID, EDI, GIS)

·     Case study: GIS Application with Supply Chains & Logistics (Automotive & Electronics industry)

·     Arc Logistic & Demo

4.    กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจ จำนวน 60 ราย

5.    วันเวลาและสถานที่

วันพุธที่ 16 กันยายน 2552 เวลา 08.30 16.30 น.ห้องประชุม ชั้น 1
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักโลจิสติกส์ (Website: http://logistics.dpim.go.th)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โทร. 0 2202 3817, 0 2202 3727

โทรสาร 0 2644 4355                       

(หมายเหตุ: ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)


แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4

"การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการโซ่อุปทาน

(GIS for Supply Chain Management)"

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

1.   ชื่อหน่วยงาน  

      ที่อยู่ 

2.   รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม   (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)  

       ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                            

            ตำแหน่ง                                               หน่วยงานภายใน                                              

            โทรศัพท์                                               โทรสาร                                                               

            E-mail                                                                                                                        

3.   รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม   (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)  

      ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                            

            ตำแหน่ง                                               หน่วยงานภายใน                                              

            โทรศัพท์                                               โทรสาร                                                               

            E-mail                                                                                                                        

 4. ท่านได้รับข่าวสารการฝึกอบรมจาก

       1.http:// logistics.dpim.go.th 2. www.industry4u.com   3. e-mail : logistics@dpim.go.th

      4. e-mail : industry4u.com 5. อื่นๆ ระบุ                                  

 

ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0 2202 3647, 0 2202 3727  โทรสาร 0 2644 4355  

E-Mail: logistics@dpim.go.th ติดต่อ: คุณธีรวัฒน์ ทองรักษ์, คุณอนุรัตน์ เกิดวิชัย

แบ่งปันความทรงจำกับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการทางออนไลน์ได้ คนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก