ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 9 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ

คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และการคุ้มครองผู้บริโภค
          สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
          ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
          เรื่อง "การควบคุมโรคระบาดอุบัติใหม่ของประเทศไทย"

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่2009 H1N1 และโรคระบาดอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ อีกทั้งยังไม่สามารถรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างชัดเจน ซึ่งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริงรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนเองเพื่อป้องกันและลดความ เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจัดให้ประชาชนได้รับทราบ จึงเป็นที่มาของสัมมนาครั้งนี้

          เปิดการสัมมนา โดย คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ประธานคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
          การอภิปรายในประเด็น "สถานการณ์การระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดอุบัติใหม่ของประเทศไทย" โดย
           นพ.ธวัชชัย  วานิชกร            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
           นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา       สมาชิกคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
           คุณปรวุฒิ  พิพัฒน์เบญจพล          ผู้แทนประชาชนผู้มีประสบการณ์กับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009
           ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข
           ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
           ผู้แทนผู้มีประสบการณ์จากโรค ชิคุณกุนยา
           ผู้แทนผู้มีประสบการณ์จากโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนก         

          ดำเนินรายการโดย นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
          สรุปผลการสัมมนาและปิดการสัมมนา
          ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.
          ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ--
      Weblink
seminar
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก