ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

วันที่ 23-25 กันยายน 2552 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการส่งออก รัชดาภิเษก

กิจกรรม

BRAND FOCUS เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสัญลักษณ์ตราสินค้าไทย (THAILAND’S BRAND)

จัดโดย สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจแก่

ผู้ประกอบการให้เห็นความสำคัญในการสร้างตราสินค้าเป็นของตนเองและพัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

โดยกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการในการสร้างตราสินค้าไทย ประกอบด้วย

การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการสร้างตราสินค้า เพื่อช่วยในการพัฒนาการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และยกระดับสินค้าไทยอย่างแท้จริง

BRAND FOCUS

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ระดับแนวหน้าของไทย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

จาก เดอะแบรนด์บีอิ้ง คอนซัลแทนส์

คุณทรงพล เนรกัณฐี ผู้มากประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์จาก ดราก้อนอิงค์

และวิทยากรรับเชิญผู้บริหารแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากลร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

หลักสูตรและเนื้อหาสาระของ

BRAND FOCUS กรุงเทพฯ เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกสินค้าและบริการ

ไทย สมาชิกสมาคมการค้า สมาชิกสมาคมด้านการสร้างตราสินค้า ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และความ

เข้าใจด้านการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2552

BRAND FOCUS กำหนดจัด 6 ครั้ง ทั่วประเทศ ได้แก่ BIG DESIGN WEEK 2009 กรุงเทพฯ และ

เชียงใหม่ (21, 23-24 มี.ค. และ 26-28 มี.ค.) จันทบุรี (26 พ.ค.) อุดรธานี (10 ก.ค.) สุราษฎร์ธานี (24 ก.ค.)

และกรุงเทพฯ (23-25 ก.ย.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก

22/77 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2513 8545, 2512 0093 ต่อ 650 โทรสาร 0 2512 5273

จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการ วิทยากร เนื้อหาการอบรม และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ข้อมูลล่าสุด 18 สิงหาคม 2552)

จัดโดย สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สั ญ ลั ก ษ ณ์ ต ร า สิ น ค้ า ไ ท ย

ก รุ ง เ ท พ ฯ

ร่วมค้นหาอัตลักษณ์แห่งตัวตน

และประมวลศักยภาพที่แท้จริง

เร่งสร้างแบรนด์ไทยให้เติบใหญ่

ยกระดับสินค้าไทยสู่สากล

23-25 กันยายน 2552

SEMINAR

WORKSHOP

BRAND CLINIC

สำรองที่นั่งด่วน ปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สมัครด่วน

ไฟล์ PDF

กำหนดการ

และใบสมัคร

แนบมาด้วย

BRAND SEMINAR

| วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 | ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ บางกระสอ นนทบุรี

จำนวน 150 ที่นั่ง / ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-09.45 น. พิธีเปิด

09.45-10.45 น.

BRAND CURRENTS แนวโน้มสร้างแบรนด์ยุคใหม่ Trends in Brand Building

โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะแบรนด์บีอิ้ง คอนซัลแทนส์ จำกัด

10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ

11.00-12.30 น.

BRAND CURRENTS (ต่อ)

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.00 น.

BRAND INTERVIEW* ประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์เครื่องดื่ม VITAMILK

โดย คุณน้ำเพชร์ ตติยวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท กรีนสปอต จำกัด

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ

15.15-16.45 น.

BRAND INTERVIEW* ประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์สปา PANPURI

โดย คุณวรวิทย์ ศิริพากย์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปุริ จำกัด

หมายเหตุ: *ค้นหาเคล็ดลับความสำเร็จ โดย คุณทรงพล เนรกัณฐี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ บริษัท ดราก้อน อิงค์ จำกัด

BRAND WORKSHOP

| วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 | ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการส่งออก รัชดาภิเษก

จำนวน 30 ที่นั่ง / ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม / จำกัดบริษัทละไม่เกิน 1 ที่นั่ง / กิจกรรมนี้ ผู้สำรองที่นั่งรอรับการยืนยันที่นั่งจากผู้จัด /

บริษัทที่ได้รับ Thailand’s Brand จะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-10.45 น.

BRAND CREATION: YOUR NEW BRAND DISTINCTION สร้างสรรค์มุมต่างให้กับแบรนด์

โดย คุณทรงพล เนรกัณฐี และคณะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ บริษัท ดราก้อน อิงค์ จำกัด

Define Your Current Brand Strengths

แบรนด์คุณได้เปรียบคู่แข่งอย่างไร!

10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ

11.00-12.30 น.

Redefine Your Brand Value คุณจะต่อยอดคุณค่าใหม่ให้แบรนด์ได้อย่างไร!

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.00 น.

Your New Brand Exploration คุณจะเปิดโอกาสใหม่ให้แบรนด์คุณได้อย่างไร!

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา/กาแฟ

15.15-16.45 น.

Your New Brand Connection ผู้บริโภคจะเข้าถึงแบรนด์คุณได้อย่างไร!

BRAND CLINIC

| วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 | ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการส่งออก รัชดาภิเษก

จำนวน 30 บริษัท / ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม / เข้าร่วมได้มากกว่า 1 ท่านต่อบริษัท / กิจกรรมนี้ ผู้สำรองที่นั่งรอรับการยืนยันที่นั่งจากผู้จัด

/ บริษัทที่ได้รับ Thailand’s Brand จะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น

09.00-18.00 น.

BRAND DISCUSS บริการให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ (รายบริษัท/บริษัทละ 45 นาที)

โดย คุณทรงพล เนรกัณฐี และคณะ

–สิ้นสุดกิจกรรม–

จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการ วิทยากร เนื้อหาการอบรม

และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ข้อมูลล่าสุด 18 สิงหาคม 2552)

กำหนดการ

BRAND FOCUS โครงการส่งเสริมสัญลักษณ์ตราสินค้าไทย

จัดโดย สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า

กรมส่งเสริมการส่งออก 22/77 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2513 8545, 2512 0093 ต่อ 650 โทรสาร 0 2512 5273

ใบสมัครเข้าร่วม

BRAND FOCUS โครงการส่งเสริมสัญลักษณ์ตราสินค้าไทย

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ชื่อ: (นาย/นาง/นางสาว) นามสกุล:

ที่อยู่:

โทรศัพท์: มือถือ:

โทรสาร: อีเมล์:

อาชีพ: ตำแหน่ง:

บริษัท/หน่วยงาน: ประเภทธุรกิจ:

สถานะภาพ: สมาชิกสมาคม/องค์กร............................................................. บริษัทของท่านเป็นสมาชิก Thailand’s Brand:

ใช่ ไม่ใช่

การสำรองที่นั่ง: ข้าพเจ้าต้องการสำรองที่นั่งสำหรับ

BRAND FOCUS

BRAND SEMINAR

วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ บางกระสอ นนทบุรี

จำนวน 150 ที่นั่ง / ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

01) ชื่อ:......................................................................... นามสกุล:.........................................................................

02) ชื่อ:......................................................................... นามสกุล:.........................................................................

03) ชื่อ:......................................................................... นามสกุล:.........................................................................

BRAND WORKSHOP

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการส่งออก รัชดาภิเษก

จำนวน 30 ที่นั่ง / ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม / จำกัดบริษัทละไม่เกิน 1 ที่นั่ง / กิจกรรมนี้ ผู้สำรองที่นั่งรอรับการยืนยันที่นั่งจากผู้จัด / บริษัทที่ได้รับ

Thailand’s Brand จะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น

01) ชื่อ:......................................................................... นามสกุล:.........................................................................

BRAND CLINIC

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการส่งออก รัชดาภิเษก

จำนวน 30 บริษัท / ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม / เข้าร่วมได้มากกว่า 1 ท่านต่อบริษัท / กิจกรรมนี้ ผู้สำรองที่นั่งรอรับการยืนยันที่นั่งจากผู้จัด / บริษัทที่ได้รับ

Thailand’s Brand จะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น

01) ชื่อ:......................................................................... นามสกุล:.........................................................................

บริษัท..............................................................................................................................................................

สินค้า..............................................................................................................................................................

วิธีการสมัครเข้าร่วม

BRAND FOCUS

สมัครทางโทรสาร

โดยส่งใบสมัครไปที่โทรสาร 0 2511 5202, 0 2512 2236

สมัครด้วยตนเอง

โดยส่งใบสมัคร ณ กลุ่มงานส่งเสริมการสร้างตราสินค้า สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า อาคารสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ

ชั้น 2 กรมส่งเสริมการส่งออก 22/77 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ (ตรงข้ามศาลอุทธรณ์) วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.

สมัครทางไปรษณีย์

โดยส่งใบสมัครไปที่ กลุ่มงานส่งเสริมการสร้างตราสินค้า สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก 22/77

ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหต

ุ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและแบรนด์คลินิค ท่านจะต้องรอรับการยืนยันที่นั่งจากผู้จัดก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม

สำรองที่นั่งด่วน ปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม

ลงนาม ....................................................................

วันที่ ................. / ...................................... /2552--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://ktblog1951.blogspot.com/ monday
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก