ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

          กอง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป.พม. ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าวการจัดงานสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย 
          ปันนัดดา วงศ์ภูมิ / โทร. ๐๘๙ ๗๘๘๔๒๑๑ 

          กำหนดการสมัชชาครอบครัวระดับชาติ
          ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
          ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
          ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

          วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - ชี้แจงกระบวนการสมัชชาครอบครัวระดับชาติ

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. - วีดิทัศน์ เรื่อง " สู่เส้นทางสมัชชา ครอบครัวระดับชาติ"
- พิธีเปิดสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (นายอิสสระ สมชัย)
- กล่าวรายงาน โดย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (นายวัลลภ พลอยทับทิม)
- ปาฐกถาพิเศษ โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางนวลพรรณ ล่ำซำ)
เรื่อง พม. กับการส่งเสริมสถาบันครอบครัว

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พัก

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. - ระดมสมองร่วมกำหนดข้อเสนอ ห้องย่อย ๔ ห้อง
ห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทหลักในการดำเนินการด้านครอบครัว
ห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง การศึกษาเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง ห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง การสื่อสารรณรงค์เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง
ห้องย่อยที่ ๔ เรื่อง มาตรการเพื่อครอบครัวพิเศษ

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - ระดมสมองร่วมกำหนดข้อเสนอ ห้องย่อย ๔ ห้อง (ต่อ)

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พัก

เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. - นำเสนอผลการประชุมห้องย่อย และร่วมพิจารณาเพิ่มเติม 

          วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. - เสวนา เรื่อง ธรรมะสร้างสุข หยุดทุกข์ของครอบครัว
วิทยากรโดย พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ดำเนินรายการโดย นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พัก

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - พิธีแสดงเจตนารมณ์และการมอบข้อเสนอของสมัชชา
ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ต่อนายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) โดย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (นายอิสสระ สมชัย) กล่าวรายงาน
ผลการจัดสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
การแสดงวัฒนธรรม นำเข้าสู่การประกาศเจตนารมณ์
และมอบข้อเสนอ จากสมัชชาครอบครัวระดับชาติ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
ผู้แทนสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒
มอบเจตนารมณ์และข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) กล่าวรับมอบ
เจตนารมณ์และข้อเสนอ ต่อสมัชชาครอบครัวระดับชาติ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร และ ผู้แทนสมัชชาครอบครัว และการขับร้องเพลง "พลังใจ" โดยเด็กและเยาวชน จาก จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุปผล และการซักซ้อมเตรียมการสู่การปฏิบัติตามข้อเสนอ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
- ปิดการประชุม


--
      Weblink
seminar
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก