ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

Wed, 2009-09-23 13:00 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี

เสวนา 60 ปีแห่งการสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน: ปัจจุบันและอนาคต

Activity Date: 
Wed, 2009-09-23 13:00 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี

 

จัดโดย
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ โครงการจับกระแสจีน (China Watch Program) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-13.20 น. พิธีเปิด
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.20-13.50 น. การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน: ปัจจุบันและอนาคต
โดย อาจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.50-14.20 น. เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน: ปัจจุบันและอนาคต
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.20-14.50 น. สังคมและวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน: ปัจจุบันและอนาคต
โดย อาจารย์ ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.50-16.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมกับแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก