ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

"การนำเสนอผลงานวิจัยของวุฒิสภา ครั้งที่ ๓"

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘

.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เคยมีการ

จัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของวุฒิสภาที่แล้วเสร็จตั้งแต่ปี ๒๕๔๖

-๒๕๔๙ ไปแล้ว

จำนวน ๒ ครั้ง และได้รับความสนใจและร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นไปด้วยดี คณะกรรมการวิจัยฯ และสำนักงานฯ จึงได้เห็นควร

ให้มีการจัดสัมมนาเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยของวุฒิสภาขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ

และเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภาที่ได้มีการศึกษาวิจัยขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการสนับสนุนการทำงาน

ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาและทำให้วุฒิสภามีฐานขององค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ อันเป็น

สิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจในกระบวนการนิติบัญญัติ นำไปสู่การมีสัมฤทธิผลตามภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญ

กำหนด รวมทั้งเป็นเวทีให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัย และผู้สนใจได้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น

ก่อให้เกิดหัวข้อหรือประเด็นที่จะใช้ในการศึกษาต่อยอด และทำให้คณะกรรมการวิจัยฯ สามารถสรุปผล

นำไปกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาต่อไปในอนาคต

อันจะทำให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวุฒิสภา และคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศชาติ

ในการจัดให้มีโครงการสัมมนา

นำเสนอผลงานวิจัยของวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ ครั้งนี้ คณะกรรมการ

วิจัยฯ และสำนักงานฯ ได้จัดทำรูปแบบโดยการนำเสนอโครงการวิจัยประจำปี ๒๕๕๐ ที่ได้ดำเนินการวิจัย

เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาทิ เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการ

งบประมาณแผ่นดิน เรื่อง ศักยภาพของประเทศไทยต่อการมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เรื่อง การทุจริต

ในองค์การภาครัฐที่มุ่งดำเนินการในรูปธุรกิจ

: ศึกษากรณี บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง การพัฒนา

แบบประเมินความไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การจัดทำกฎหมายตามรายงานการพิจารณาศึกษา

แนวทางการแก้ไขกฎหมายโทรคมนาคมและการสื่อสาร และเรื่อง ผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติ

ต่อชุมชนชายแดนและชุมชนที่มีผู้ย้ายถิ่นจำนวนมากในประเทศไทย

: การสร้างความกลมกลืนและ

ความมั่นคงในชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสมาชิกรัฐสภาและสาธารณชน และมุ่งหวัง

ว่างานวิจัยดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงงานนิติบัญญัติ และประเทศชาติโดยรวม รวมทั้งหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการวิจัยฯ ต่อไป

. วัตถุประสงค์

. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อฝ่ายนิติบัญญัติ และสาธารณชนได้รับทราบ

. เพื่อเป็นเวทีให้ผู้วิจัยในโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จากสำนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาได้นำเสนอผลงานวิจัย เป็นการสร้างแรงกระตุ้น จูงใจ ให้นักวิจัยและหน่วยงานจากภายนอก

เข้าร่วมวิจัยกับสำนักงานฯ เพิ่มมากขึ้น

๓ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความรู้ ระหว่างผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ผู้ร่วมสัมมนา

. เพื่อให้ได้ประเด็น ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาของ

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

. วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘

.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่

พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

. กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา

(สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) คณะกรรมการวิจัยและ

พัฒนาของวุฒิสภา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ที่เป็นสถาบันรับรองโครงการ นักวิชาการ

/นักวิจัยในโครงการวิจัยของวุฒิสภา สื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจ

ทั่วไป และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สนใจ จำนวนประมาณ ๔๐๐ คน

. กิจกรรม

การจัดเตรียมการสัมมนา ประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยและการอภิปรายในที่ประชุมสัมมนา

จัดแสดงนิทรรศการ โดยนำเสนอผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี ๒๕๔๘

-๒๕๕๐ การเผยแพร่

เอกสารข้อมูลด้านการวิจัยของวุฒิสภา

. งบประมาณการดำเนินงาน

ใช้งบประมาณจากหมวดงบอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

. เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาและงานวิจัยของวุฒิสภา

. ผู้วิจัยมีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อวุฒิสภา ประชาคม/สาธารณาชน ในการสัมมนาทางวิชาการ

. ได้สร้างเครือข่ายงานวิชาการและวิจัยจากภายนอก

. มีการนำประเด็นที่ได้รับจากการสัมมนา มากำหนดเป็นแนวทาง/นโยบายในการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์

ต่อวุฒิสภา

**********************

กำหนดการสัมมนา

"การนำเสนอผลงานวิจัยของวุฒิสภา ครั้งที่ ๓"

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘

.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการสัมมนาและชี้แจงการดำเนินการสัมมนา

เวลา ๐๙.๐๕ นาฬิกา พิธีเปิดนิทรรศการ โดย ประธานวุฒิสภา

เวลา ๐๙.๑๐ - ๐๙.๒๕ นาฬิกา พิธีเปิดการสัมมนา

-

กล่าวรายงานโดย รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

ในฐานะประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

-

กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ประธานวุฒิสภา

เวลา ๐๙

.๒๕ ๐๙.๔๕ นาฬิกา บรรยายพิเศษเรื่อง การดำเนินงานและทิศทางการวิจัยของวุฒิสภา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร

. ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

และประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

เวลา ๐๙

.๔๕ ๑๐.๔๕ นาฬิกา . อภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการ

งบประมาณแผ่นดิน

นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร

. ดำรงค์ วัฒนา

แสดงความคิดเห็นโดย

) รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง

อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค

) ดร.ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงบประมาณ

) นายทวี สุรฤทธิกุล

อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ

ติดตามมติของสภา และตรวจรายงานการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อภิปรายและตอบข้อซักถาม

ดำเนินรายการโดย

รองศาสตราจารย์ ดร
. ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา ๑๐

.๔๕ ๑๑.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานน้ำชา/กาแฟ

เวลา ๑๑

.๐๐ ๑๒.๐๐ นาฬิกา . อภิปรายผลงานวิจัย

เรื่อง ศักยภาพของประเทศไทยต่อการมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

นำเสนอโดย ดร

. ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง

แสดงความคิดเห็นโดย

) ดร.กอปร กฤตยากีรณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์

(สพน.) กระทรวงพลังงาน

) นายศุภกิจ นันทะวรการ

นักวิชาการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

) นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์

อดีตประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อภิปรายและตอบข้อซักถาม

ดำเนินรายการโดย

รองศาสตราจารย์ ดร
. พีรเดช ทองอำไพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา ๑๒

.๐๐ ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย ดำเนินรายการโดย

รองศาสตราจารย์ ดร
. ไชยา ยิ้มวิไล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา ๑๓

.๐๐ - ๑๓.๕๐ นาฬิกา . อภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง

การทุจริตในองค์การภาครัฐที่มุ่งดำเนินการในรูปธุรกิจ

:

ศึกษากรณี บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

นำเสนอโดย ดร

. สุรพล ศรีวิทยา

แสดงความคิดเห็นโดย

) นางสาวรสนา โตสิตระกูล

ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาล วุฒิสภา

และ ๒

) นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง*

อภิปรายและตอบข้อซักถาม

เวลา ๑๓

.๕๐ ๑๔.๔๐ นาฬิกา . อภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง

การพัฒนาแบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน

ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

นำเสนอโดย ดร

. ชาลี ไตรจันทร์

แสดงความคิดเห็นโดย

) นายวรวิทย์ บารู

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี

) ดร. อุทิศ ขาวเธียร

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อภิปรายและตอบข้อซักถาม

เวลา ๑๔

.๔๐ ๑๕.๓๐ นาฬิกา . อภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง

การจัดทำกฎหมายตามรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข

กฎหมายโทรคมนาคมและการสื่อสาร

นำเสนอโดย

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

แสดงความคิดเห็นโดย

) นายอนันต์ วรธิติพงศ์

สมาชิกวุฒิสภา

และ ๒) นักวิชาการด้านกฎหมายโทรคมนาคม*

อภิปรายและตอบข้อซักถาม

เวลา ๑๕

.๓๐ ๑๖.๒๐ นาฬิกา . อภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง

ผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติต่อชุมชนชายแดนและชุมชน

ที่มีผู้ย้ายถิ่นจำนวนมากในประเทศไทย

: การสร้างความกลมกลืน

และความมั่นคงในชุมชนแม่สอด

นำเสนอโดย อาจารย์ สมาน เหล่าดำรงชัย

แสดงความคิดเห็นโดย

) รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา สังขวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

และ ๒

) นักวิชาการด้านแรงงาน*

อภิปรายและตอบข้อซักถาม

เวลา ๑๖

.๒๐ ๑๖.๓๐ นาฬิกา ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ เวลา ๑๔

.๓๐ ๑๔.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานน้ำชา/กาแฟ (ภายในห้องสัมมนา)

*

รายชื่อผู้แสดงความคิดเห็นอยู่ระหว่างการติดต่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ใบตอบรับการสัมมนา

เรื่อง

"การนำเสนอผลงานวิจัยของวุฒิสภา ครั้งที่ ๓"

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘

.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

ชื่อ

(นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล...............................................

ตำแหน่ง

................................................................................................................................

หน่วยงาน

/ที่อยู่ ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................

โทรศัพท์

..................................................... โทรสาร .............................................................

􀂈

เข้าร่วมการสัมมนา 􀂁 ทั้งวัน 􀂁 ภาคเช้า 􀂁 ภาคบ่าย

􀂈

ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนา ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา คือ

1.

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................นามสกุล............................................

ตำแหน่ง

.............................................โทรศัพท์ .............................โทรสาร .............................

2.

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................นามสกุล.............................................

ตำแหน่ง

.............................................โทรศัพท์ .............................โทรสาร .............................

3.

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................นามสกุล.............................................

ตำแหน่ง

.............................................โทรศัพท์ .............................โทรสาร .............................

4.

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................นามสกุล.............................................

ตำแหน่ง

.............................................โทรศัพท์ .............................โทรสาร .............................

5.

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................นามสกุล.............................................

ตำแหน่ง

.............................................โทรศัพท์ .............................โทรสาร .............................

การ เข้าร่วมการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกเรื่องการจัดเตรียมเอกสารและสำรองที่นั่ง

โปรดส่งใบตอบรับกลับคืน

ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ และกรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก

นำส่งที่โทรสารหมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๘

, ๙๓๑๒ หรือนำส่งที่ ศูนย์บริการกฎหมายและข้อมูล วุฒิสภา

หรือนำส่งที่ ศูนย์บริการ

(Call Center) วุฒิสภา หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๑-๑๒

หรือดูกำหนดการสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่

www.senate.go.th

(

ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ให้เบิกจากต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมสัมมนา)


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
news
http://net209.blogspot.com/ net9
http://parent-youth.blogspot.com/ parent-youth.net
http://parent-net.blogspot.com/ parent
http://netnine.blogspot.com/  science
http://pwdinth.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก