ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 2 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร


การ สัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบ ครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550”
          วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552  เวลา 08.30 – 12.00 น.
          ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 2 โรงแรม  เซ็นจูรี่ พาร์ค  ถนนราชปรารภ  กรุงเทพมหานคร
          จัดโดย
          สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
          กำหนดการ          วิทยากร/ผู้เข้าร่วม                ช่วงเวลา
          1. ลงทะเบียน       ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ ทุกท่าน          08.30 -09.15 น.

          กำหนดการ          วิทยากร/ผู้เข้าร่วม                ช่วงเวลา
          2. พิธีเปิด          ประธาน                        09.15-09.30 น.
                            นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี
                            ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
                            ผู้กล่าวรายงาน
                            นางภรภัทร  เพ่งไพฑูรย์
                            ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว         

           กำหนดการ
          3. การนำเสนอผลการจัดทำ MOU เพื่อการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว
          วิทยากร/ผู้เข้าร่วม  
          นำเสนอผลการจัดทำ “ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ   ยุติความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความ รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” และ“บันทึกแนบท้ายข้อตกลงฯ”
          โดย... ผศ. ดร. จิตติ  มงคลชัยอรัญญา
          รองคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ช่วงเวลา
          9.30-10.00 น.

          พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที          10.00-10.15 น.

          กำหนดการ           
          4. การนำเสนอผลการจัดทำ MOU เพื่อการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว และบันทึกแนบท้ายข้อตกลงฯ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          วิทยากร/ผู้เข้าร่วม               
          - นำเสนอผลการจัดทำ“ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” และ“บันทึกแนบท้ายข้อตกลงฯระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 ฉบับ โดย... รศ. ดร. กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์  และคณะ
          -  บันทึกข้อตกลงแนบท้ายระหว่างกระทรวงยุติธรรม   กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          โดย รศ. ดร. ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์
          -  บันทึกข้อตกลงแนบท้ายระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          โดย  ผศ. ดร. พัชรินทร์  นินทจันทร์
          -  บันทึกข้อตกลงแนบท้ายระหว่างกระทรวงมหาดไทย  กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  กับ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          โดย  ดร. มาดี  ลิ่มสกุล
           -  บันทึกข้อตกลงแนบท้ายระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          โดย  ดร. มาลี  จีรวัฒนานนท์
          -  บันทึกข้อตกลงแนบท้ายระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          โดย  รศ. ดร. กิตติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์
           ช่วงเวลา
          10.15-11.45 น.

          กำหนดการ
          5. การอภิปราย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปผล  การประชุม          
          วิทยากร/ผู้เข้าร่วม               
          - เปิดเวทีอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
             ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ MOU เพื่อการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัวและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง MOU และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 ฉบับ
          -  สรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง MOU
          โดย... รศ. ดร. กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ และคณะ
          ช่วงเวลา
          11.45-12.00 น.

 


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก